Přihlášky pohledávky – náležitosti

Přihlášku pohledávky jsou věřitelé povinni podat na předepsaném formuláři. Přihláška musí kromě obecných náležitostí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Pohledávku je nutné vždy vyčíslit v penězích, i když jde o pohledávku nepeněžitou. Pokud se jedná o pohledávku zajištěnou, musí věřitel v přihlášce uvést, zda uplatňuje právo na její uspokojení ze zajištění a označit druh zajištění a dobu jeho vzniku. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, musí věřitel v přihlášce uvést i skutečnosti, o které vykonatelnost opírá. V neposlední řadě je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává.