Oddlužení – proč do něj jít?

V případě, že dlužník nezvládá splácet své dluhy a zároveň patří do kategorie subjektů, pro které je oddlužení určeno, je rozhodně dobrý nápad o něj požádat. Pohledávky se přestanou dále úročit, exekutoři ztratí pravomoc prodávat majetek a navíc stačí, aby dlužník za 5 let trvání oddlužení splatil pouze 30% nezajištěných pohledávek s tím, že po skončení oddlužení jsou zbylé pohledávky insolvenčním soudem prominuty. Při výpočtu, kolik peněz je dlužník schopen svým věřitelům zaplatit je potřeba mít na zřeteli, že částky, které insolvenční správce každý měsíc rozděluje mezi věřitele, se snižují nejen o zabavitelnou částku, která zůstává dlužníkovi, ale i o jeho odměnu. V neposlední řadě je nutno si uvědomit, že má-li dlužník zajištěné věřitele, jsou tito oprávněni požadovat po insolvenčním správci prodej majetku, který jejich pohledávky zajišťuje a nechat si své pohledávky uspokojit z výtěžku zpeněžení tohoto majetku.