Majetková podstata

Majetková podstata je seznam majetku dlužníka, který je v úpadku. V případě konkurzu je takovýto majetek zpeněžován insolvenčním správcem a věřitelé jsou následně uspokojováni z takto získaných peněz. V případě oddlužení splátkovým kalendářem se majetková podstata dlužníka nezpeněžuje (pokud neobsahuje zajištěný majetek!) a věřitelé jsou uspokojováni z příjmů dlužníka.