Sbírka IZ

Kompletní vydání všech aktuálních předpisů v jedné publikaci!         

Novelizované znění insolvenčního zákona, účinné od 1. 6. 2019 v kombinaci s původním, nové prováděcí předpisy, nařízení Evropského parlamentu a Rady EU.

POTŘEBUJETE mít u sebe staré i nové znění insolvenčního zákona?
HLEDÁTE ZMĚNY a zdržuje Vás to?

 

VÝHODY ZPRACOVÁNÍ:
 • Staré i nové znění insolvenčního zákona v jedné publikaci!
 • Snadná orientace – všechny změny přehledně vyznačeny, pracovní názvy neoznačených paragrafů
 • Klasický formát UZ
 • Kvalitní tisk na běleném papíře
 • Shodný text se Sbírkou zákonů
 • Uzávěrka 22. 10. 2019                                        

Obsah publikace:

Aktuální úplné znění, obsah shodný se Sbírkou zákonů, nově zapracované novely!

 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a všechny aktuální podřazené právní předpisy k insolvenčnímu zákonu:
 • Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích a všechny aktuální podřazené právní předpisy:
 • Nařízení vlády č.595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
 • Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
 • Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců
 • Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
 • Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
 • Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)
 • Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce
 • Nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/848