Žaloba na vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka a následná dražba

Žaloba na vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka a následná dražba

Dobrý den, ráda bych využila služeb Vaší poradny a požádala Vás o zodpovězení následujícího dotazu.
Bohužel jsem se ocitla v situaci, kdy jsem jakýmsi nepřímým účastníkem insolvenčního řízení, jehož následky významně ovlivní můj budoucí život.
V roce 2015 přepsal můj manžel náš dům na mojí nejstarší dceru ( nar. 1987- z mého prvního manželství).
Dcera se zavázala, že dům nám vrátí zpět do 2 let. Převod nemovitosti proběhl na základě kupní smlouvy. Zpět nám dům nepřevedla, naopak kolem vlastnictví domu se strhla velká rodinná hádka.
Bohužel celá záležitost má až obludný rozměr, který je v nejhlubším rozporu s morálními principy civilizované společnosti a odporuje v každém aspektu všem všeobecně uznávaným dobrým mravům.
Vím, že se podobné případy ve společnosti vyskytují, ale v životě by mě nenapadlo, že se to může stát i mně.
Dcera nás chce připravit o střechu nad hlavou, vyhnat nás z domu, ve kterém ona nikdy nebydlela, ani se nikdy nepodílela na jakýchkoliv nákladech. Bydlíme tu nepřetržitě více jak 17 let.
Po dobu co je dcera majitelkou domu, tak jí platíme měsíčně nájemné, které původně bylo ve výši splátky hypotéky, stejně tak platíme pojistky, daně z nemovitosti aj. Nevznikaly jí tedy vůbec žádné výdaje spojené s vlastnictvím domu.
Nebudu Vás zatěžovat důvody převodu to podstatné se děje v současnosti.

V roce 2018 zatížila dcera náš dům zástavním právem k provoznímu úvěru ve výši 1325000 Kč, jehož jistina měla být v hotovosti splatná za 24 měsíců, po tuto dobu měla splácet pouze úroky ve výši 10 tisíc měsíčně.
Úvěr byl poskytnut její firmě, společnosti s ručením omezeným, která neměla žádnou historii, vznikla asi 4 měsíce před podepsáním úvěrové smlouvy. Nutno konstatovat, že v době poskytování úvěru rozhodně nebyla její společnost v takové kondici, která by zakládala předpoklad, že dostojí svému závazku.
V červnu podala insolvenční návrh, a následně jí bylo oddlužení schváleno.
Už v insolvenčním návrhu uvedla řadu nepravdivých údajů a lží.
Náš dům se tak stal součástí majetkové podstaty, která bude zpeněžena.
Předpokládám, že dražebník bude, při uvádění údajů v dražební vyhlášce vycházet z popisu nemovitostí, který udělal znalec.
Jenže, ve znaleckém posudku je uvedeno, že součástí komplexu nemovitostí ( dům a zahrada) je i vedlejší stavba, umístěna severně od domu, která není zakreslena v katastrální mapě.
Jedná se o provozovnu hostinské činnosti, která byla vybudována ze dvou unimo buněk. Nejsou uvedeny ani v katastru na listu vlastnictví a ani v kupní smlouvě o prodeji domu.
Jedná se o věc movitou, a proto nebyla ani zakreslena do katastrální mapy (v době realizace nám provozovnu KÚ odmítl zakreslit, právě proto, že to není nemovitost)
Moje dcera věděla, že si provozovnu nekupuje a tedy, že se nestala její majitelkou, pozemek pod provozovnou nám pronajala bezúplatně.
Tak manžel podal k insolvenčnímu soudu Žalobu na vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka, ve které požaduje, aby byla provozovna, tedy dvě unimo buňky vyňaty z majetkové podstaty .
Žaloba byla dne 10. 12. zveřejněna v ins. rejstříku jako nový nápad v odd. C – incidenční spory.
Dne 18. 12 vydává dražebník dražební vyhlášku, termín dražby je stanoven na konec ledna.
Samozřejmě, tak jak jsme předpokládali, je v popisu dražených nemovitostí i uvedena ona provozovna restaurace.
A teď můj dotaz:
Neměl by dražebník a tedy i insolvenční správce počkat na pravomocné rozhodnutí soudu ve věci žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty a pak teprve vyhlásit dražbu?
Nepředpokládám, že bude do termínu dražby o žalobě pravomocně rozhodnuto.
Lze jejich postup nějak napadnout nějakou stížností , či podnětem k insolvenčnímu či jinému soudu , instituci ?
Děkuji mnohokrát za trpělivost i za případnou odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

jestliže jste včas podali žalobu na vyloučení majetku z majetkové podstaty, neměla by dražba nemovitosti do pravomocného ukončení tohoto řízení proběhnout ( § 225 odst.4 ins.zák. ). Jestliže je i přes podanou vylučovací žalobu dražba nařízena, obraťte se na insolvenční soud s podnětem na prošetření postupu insolvenčního správce.