Srážky

Srážky

Dobrý den

děkuji za odpověď. Já jsem dotaz učinil proto, že nevím si rady při výpočtu nezabavitelného minima , kdy při výpočtu nezabavitelná minima se třeba nyní od 1. 1. 2024 bere výše u dlužníka 12.705 Kč a u vyživované osoby 3.176 Kč. Dcera měla v únoru tr. 26 let. a studuje druhý ročník 4 leté doktorského studia prezenční formou, což je obdobou denního studia . Totiž vysokoškolský zákon, tedy zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, pojem denní studium nezná . Prezenční formu studia přímo uvádí jako jednu ze tří možných forem vysokoškolského studia a je zmíněna v § 44 tohoto zákona, vedle studia distančního a jejich kombinace (kombinované studium), přičemž další podrobnosti charakteru vysokoškolského studia jsou upraveny v tomtéž paragrafu. Dnes v Česku se uskutečňují všechny tři formy vysokoškolského studia, které vysokoškolský zákon zmiňuje, přičemž prezenční studium je dominantní, následované kombinovaným studium, distanční studium je pak okrajové. Před tím dcera absolvovala 5-ti leté magisterské studiu a nikdy ani po středním vzdělání nepřerušila nebo opakovala ročník . Dcera bydlí u mě ( má zde i trvalé bydliště ) a snad by měla být z výše uvedených důvodů vyživovanou osobou , kdy zákon mluví o fixní částce 3.176 Kč . Dcera má dáno soudním rozhodnutím 7 000 Kř a zatím po předchozí prodlevě je toto výživné insolvenčním správcem hrazeno ze srážek z důchodu ( uplatněno u ČSSZ ), ale i doplaceno ( 400 tis.) z majetkové podstaty ve které při vstupu do insolvence byla hotovost asi 3 mil. Kč. Domnívám se , že výživné je přiměřené k věku a povinnostem dcery . Nevím ale a zatím jsem nikde nenašel jak se v mém případě počítají srážky pokud je u vyživované osoby stanovena jiná výše než je ve fixní částce 3.176 Kč

Předem děkuji

Odpověď

Dobrý den,

exekuční/insolvenční srážky se provádějí z čistého příjmu (mzda, důchod). Z tohoto příjmu se nejdříve odečte tzv. základní částka a poté se ze zbytku provede příslušná srážka (pro nepřednostní pohledávky se sráží 1/3, pro přednostní pohledávky a pro insolvenci se sráží 2/3). Aktuální základní částka činí 12 705 Kč. Má-li dlužník zákonnou vyživovací povinnost k manželce nebo nezaopatřenému dítěti (tzn. že nebylo soudem určené výživné), zvyšuje se částka 12 705 Kč dále o částku 3 176 Kč za každou osobu, vůči níž má dlužník zákonnou vyživovací povinnost (nejedná se tedy o žádné fixní výživné). Má-li dlužník stanovenou vyživovací povinnost soudem, částka 12 705 Kč se o částku 3 176 Kč nezvyšuje, a to ani v případě, že osoba, vůči níž má dlužník soudem stanovenou vyživovací povinnost, žije s dlužníkem v jedné domácnosti. Jelikož Vám byla soudem stanovena vyživovací povinnost k Vaší dceři, činí Vaše základní částka jen 12 705 Kč bez ohledu na to, že dcera s Vámi sdílí společnou domácnost. Tato částka se tedy odečte z Vašeho důchodu, výsledek se zaokrouhlí na částku dělitelnou třemi a z takto zaokrouhlené částky se Vám srazí 2/3. Z této srážky se pak platí výživné (srážka nemusí postačit na úhradu běžného výživného, ani když je srážka vyšší než výživné, mohou předcházet pohledávky s lepším pořadím).