Prodej majetku v insolvenci

Prodej majetku v insolvenci

Musim zaplatit dan s prodeje majetku v insolvenci

Odpověď

Dobrý den,

protože neuvádíte žádné konkrétní údaje, odkazuji Vás na zákon i daních z příjmu č. 286/1992 Sb. zejména jeho ust. § 4 upravující případy, kdy jsou příjmy od daně osvobozeny. Níže uvádím část citovaného ustanovení vztahující se k prodeji nemovitostí.

 

Od daně jsou osvobozeny:

a)

příjmy z prodeje bytu nebo obytného domu s nejvýše dvěma byty včetně souvisejících pozemků, pokud v něm měl prodávající bydliště nejméně po dobu dvou let před prodejem;

b)

příjmy z prodeje nemovitostí neuvedených pod písmenem a), přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitostí, které jsou předmětem podnikání poplatníka nebo ve kterých poplatník vykonává podnikatelskou činnost anebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, a to do pěti let od ukončení této činnosti. Osvobození se dále nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi na základě smlouvy o budoucím prodeji nemovitosti uzavřené v době do pěti let od nabytí, i když kupní smlouva bude uzavřena až po pěti letech po nabytí;