Stará exekuce na účet po řádném ukonční insolvence

Stará exekuce na účet po řádném ukonční insolvence

Exekutorský úřad Praha 5, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
…………….. , s o u d n í e x e k u t o r

Vám sděluji, nechť veškerá podání včetně sdělení doručovací adresy podáte řádně, tedy písemně, resp.
mailem se zaručeným elektronickým podpisem či prostřednictvím DS.
Dále sděluji stanovisko soudu, tedy, že exekuční soud se s ohledem na aktuální judikaturu ve skutkově
totožných věcech ztotožňuje s právním názorem soudního exekutora o nemožnosti aplikovat ustanovení §
414 odst. 1 insolvenčního zákona na poměry povinné v případě pohledávky, která spadá pod režim § 170
insolvenčního zákona a tedy nenaplnění předpokladů pro zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h)
občanského soudního řádu. Soudní exekutor tedy postupuje ve věci řádně v souladu s názorem exekučního
soudu a aktuální judikatury.
S pozdravem
JUDr. ……..
soudní exekutor

Odpověď

Dobrý den,

z obsahu výzvy exekutorského úřadu dovozuji, že jste učinil nějaké podání (zřejmě návrh na zastavení exekuce, oznámení doručovací adresy), které nebylo v zákonem stanovené formě. Aby vaše podání mělo právní účinky, musí být učiněno písemně, emailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo z Vaší datové schránky. Proto doporučuji, abyste svoje podání poslal pověřenému exekutorskému úřadu znovu a to jedním ze tří uvedených způsobů. Jestliže jste podával návrh na zastavení exekuce a exekutor vašemu návrhu nevyhoví, postoupí věc k rozhodnutí exekučnímu soudu. Pokud exekuční soud vašemu návrhu také nevyhoví, můžete do jeho rozhodnutí podat opravný prostředek.