Přeplatek na dani z příjmu a jeho vydání

Přeplatek na dani z příjmu a jeho vydání

dobrý den skončila nám lhůta insolvence 5 let, máme splaceno 85%a správce daně nám nechce uknčit insolvenci dokud nepodáme Přeplatek na dani z příjmu za 2 roky zpětně!má nato právo?

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce je povinen podat zprávu o splnění oddlužení neprodleně po skončení poslední (šedesáté) splátky. Pokud se insolvenční správce domnívá, že je tu nějaký příjem, který by měl dlužník ještě odevzdat, tak to má uvést do této zprávy. Soud pak takovou informaci zohlední při rozhodování, zda dlužníka osvobodí či nikoliv, příp. může přiznání osvobození od placení zbylých pohledávek podmínit vyplacením toho přeplatku. Přeplatek na dani z příjmů, nejedná-li se o přeplatek z titulu daňového bonusu, se považuje za mimořádný příjem, který je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci. Navíc je dlužník povinen uvádět tento příjem do přehledu svých příjmů, které je dlužník povinen předkládat insolvenčnímu správci v soudem určeném intervalu (zpravidla pololetně či ročně). Insolvenční správce tak má právo požadovat od dlužníka přeplatek na dani z příjmů, který nepředstavuje daňový bonus, a který byl dlužníkovi vyplacen do dne splatnosti poslední (šedesáté) splátky.