podvod

podvod

Takže je pravda, že je to podvod na lidi. Můžete mi tedy zdravým selským rozumem vysvětlit a vypočítat, jak mohla samosoudkyně Krajského soudu Praha 5 tvrdt, že prodejem za 401.000 uhradí 525.000. Dodneška nepředložila přehled, jako je to v jiných insolvenčních řízeních, kde je jasně specifikována, tržní cena nemovitosti, za kterou se bude zpeněžovat, odečtená odměna ins. správce a další náklady spojené s prodejem, toto je bohužel stanoveno zákonem, jak pro splátkový kalendář, tak pro prodej nemovitosti, z čehož vyplývá procentuélní uspokojení věřitelů. To lžete, protože když dlužníkovi schválí spllátkový kalendář s tím, že uhradí sto procent pohledávek, a neuhradil by je, tak mu insolvenční řízení okamžitě zruší, ale tady si vesele mastí kapsu insolvenční správci s realitkama na úkor dlužníků. Asi jste se nepřečetl celý insolvenční zákon. A bohužel v insolvenčním zákoně je paragraf, kde všichni věřitelé musí být uspokojeni v plné výši, ne že jeden si nechá sto procent, a ani to nemá z prodeje nemoviitosti, jak si odsouhlasil, ale od dludníka a ostatní věřitelé dostanou 50 procent. Tak nekrmte lidi bludama, jak jim pomáháte z dluhů. měly by ty prolhaný soudce společně s AB už konečně vyházet a nastolit tady pořádek, jako byl za komunistů, kteří sebrali majetek zbohatlikům , ale neokrádali chudé lidi. Zalužanská

Odpověď

Není třeba vysvětlovat, jak soudkyně mohla tvrdit, že částkou 401 000 Kč uhradí pohledávky ve výši 525 000 Kč, protože to jednak logicky vysvětlit nelze, ale hlavně to není vůbec podstatné. Podstatné je, že tu byly pohledávky zjištěné v určité výši (původní výše pohledávek byla podstatně snížena díky popření) a že nezajištěný věřitel, který jako jediný využil práva hlasovat o způsobu oddlužení, hlasoval pro zpeněžení majetkové podstaty, a proto soud schválil (musel schválit) tento způsob oddlužení.

Podmínky prodeje Vašich nemovitostí (podílů) určil insolvenční soud v usnesení o souhlasu s prodejem mimo dražbu ze dne 25.2.2015. Vyúčtování příjmů a výdajů majetkové podstaty bylo obsaženo v konečné zprávě ze dne 24.12.2017, kterou předložil insolvenční správce (IS) téhož dne soudu. Součástí konečné zprávy je i procentuální vyjádření uspokojení pohledávky každého přihlášeného věřitele. Konečnou zprávu schválil soud usnesením ze dne 5.3.2018, které potvrdil odvolací soud usnesením ze dne 6.9.2018, a tímto dnem nabylo usnesení o schválení konečné zprávy právní moci.

Insolvenční zákon neobsahuje paragraf, který by říkal, že budou vždy uspokojeny pohledávky všech věřitelů v plné výši (taková situace nenastává často). To jste si asi špatně vyložila. Jednou ze zásad insolvenčního řízení je, že pohledávky věřitelů jsou v zásadě uspokojovány poměrně. Existují však pohledávky, tzv. pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a další pohledávky, o kterých tak stanoví insolvenční zákon, které se uspokojují přednostně a v plné výši před pohledávkami ostatních věřitelů.