Online poradna

Otázky, na které nenaleznete odpovědi ve Slovníčku základních pojmů, nebo v již zodpovězených dotazech, pokládejte prostřednictvím formuláře níže.

UPOZORNĚNÍ: Do pole textu dotazu prosím neuvádějte žádné osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresu, telefon. Dotazy zveřejňujeme níže.

Poradna při finanční tísni

Partnery naší poradny jsou odborníci z neziskové, obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni, kteří se pohybují v oblasti insolvence již 10 let. Vedle poradenské činnosti pro občany ve finanční tísni, v hrozící či existující platební neschopnosti, nebo exekuci, pomáhají bezplatně zpracovat samotný návrh na oddlužení (insolvenční návrh).

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům! Jak? Podívejte se na video MSp ✔

Odpovědi na téma “DAŇOVÝ PŘEPLATEK” si prosím vyhledejte níže v zodpovězených dotazech, zadáním textu do pole NAJÍT V DOTAZECH!

Položit dotaz

Zodpovězené dotazy

Ukončení konkursu

Dobrý den, v září 2021 na mě byl uvalen konkurz. Insolvenční správce spočítal mé dluhy na cca 2.500.000 Kč. Následně byla zpeněžena má nemovitost. Prodána byla za cca 4.500.000. Tato suma byla zaplacena na účet ins. správce zhruba před 3 měsíci. ( záloha 500.000 dokonce před 10 měsíci ). Zhruba před měsícem byl nový vklad zapsán na katastru nemovitostí. Nedokážu ani spočítat odměnu ins. správce a ani odhadnout čas, kdy mi bude vyplacena hyperocha. Odhadem by měl být přebytek cca 1.500.000, pokud odhadnu odměnu ins. správce na 500.000. K tomu mám neustále zablokovaný běžný účet, kde účetně peníze mám, ale disponibilní zůstatek je 0,- Je mi divné, že i když mé dluhy mohou být ihned 100% zaplaceny, nic se neděje a já nemám z čeho žít, i když podle mého mi ins. správce “dluží” cca 1,5 mil Kč. Mohl bych se u vás dozvědět lhůtu, kdy by měl být konkurs v tomto případě ukončen ? Připadá mi v našem státě, že žádná lhůta není a já mohu čekat i roky ? Pokud tomu tak je, vytvoří se mi pravděpodobně nové dluhy a to už bych radši přemýšlel o emigraci.

Odpověď

Dobrý den,

v insolvenčním řízení nejde, bohužel, vždy vše tak rychle, jak by se dalo očekávat. Jestliže insolvenční správce zpeněžil majetek sloužící k zajištění pohedávky, měl by nejdříve požádat soud o souhlas s vydáním výtěžku zajištěnému věřiteli. Poté, co takový souhlas od soudu obdrží, poukáže zajištěnému věřiteli příslušnou částku. Následně by měl insolvenční správce zpracovat a podat soudu tzv. konečnou zprávu, v níž zejm. uvede, jaké nezajištěné pohledávky zůstávají neuspokojené, a jaká částka je k dispozici na jejich uspokojení, příp. je-li zde i přeplatek. Soud následně vydá usnesení, jímž schválí konečnou zprávu. Teprve po právní moci tohoto usnesení může insolvenční správce zaplatit zbývajícím (nezajištěným) věřitelům jejich pohledávky a dlužníkovi případný přeplatek.

Jestliže se však neděje nic déle než 3 měsíce po zaplacení kupní ceny, doporučoval bych Vám, abyste napsal insolvenčnímu soudu, že došlo ke zpeněžení Vaší nemovitosti, že kupní cena byla na účet insolvenčního správce poukázána před 3 měsíci, že tato částka pokryla 100% zjištěných pohledávek, ale že insolvenční správce dosud nepředložil soudu ani návrh na vydání výtěžku z prodeje zajištěného majetku zajištěnému věřiteli, natož konečnou zprávu. Soud poté vyzve insolvenčního správce, aby se k Vašemu podání vyjádřil. Takto můžete celý proces trochu urychlit.

Splácení insolvence

Dobrý den,děkuji za odpověď.
To jsem věděla ,že uplyne trileta doba v listopadu 2022 a až pak budu moci zažádat .Také čekám až rozdělí finance z prodeje bytu jedna se o cca 300 tisíc . Má otázka zněla jestli musím já vyplnit nějaký formulář a nebo podat nějakou žádost k soudu . Podle vaší odpovědi jestli dobře chápu můj insolvecni správce požádá automaticky sám a já nemusím o nic žádat ale jen počkám na odpověď?
Ještě jednou moc děkuji za odpověď Matějovská

Odpověď

Dobrý den,

dlužník žádnou žádost o vydání osvobozujícího usnesení nepodává. Soud vydá osvobozující usnesení poté, co obdrží od insolvenčního správce zprávu o splnění oddlužení (tu podává insolvenční správce automaticky), doporučí-li v ní insolvenční správce osvobodit dlužníka od placení zbylých pohledávek.

Hrozící exekuce za starší dluh po oddlužení

Dobrý den. Dostal jsem na vás kontakt. A moc vás prosím o radu. Jak dále postupovat. Jsem po oddlužení které mi skončilo v červnu 2022. Včera jsem si vyzvedl dopis od bpv braun partners zastupující GasNet s.r.o. Kde po mě chtějí doplatit částku 15 717 Kč z roku 2010. A ohrazují se na paragraf 416 odstavec 1.zakona č. 182/2006 a podle paragrafu 414 insZ. Dopis jsem poslal insolvenčnimu správci který mi odpověděl:

Dobrý den,

dluh byl do ins. řízení přihlášen ve výši 22.549,39 Kč, během 5-ti let
obdržel věřitel plnění ve výši 6.832,18 Kč.

Otázkou je právní posouzení pohledávky, zda se jedná o náhradu škody
způsobené úmyslným porušením právní povinnosti, protože dle § 416 ins.
zákona ve znění platném do 30.6.2017, platí:

(1) Osvobození podle § 414 a 415 se nedotýká peněžitého trestu nebo jiné
majetkové sankce, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro
úmyslný trestný čin, a dále pohledávek na náhradu škody způsobené
úmyslným porušením právní povinnosti.

Tyto pohledávky lze vymáhat i po skončení ins. řízení, ve kterém bylo
dlužníku přiznáno osvobození od placení pohledávek.

V příloze posílám podklady z ins. spisu a doporučuji konzultovat s
advokátem.

Odpověď

Dobrý den,

zda se přiznané osvobození od placení neuspokojených pohledávek vztahuje i na pohledávku spol. GasNet, s.r.o. (dále jen “věřitel”), to bude jistě otázkou sporu, který bude muset vyřešit exekuční soud (z přihlášky pohledávky vyplývá, že pro tuto pohledávku byla v roce 2011 nařízena exekuce, č.j. 36 EXE  877/2011, kterou pravděpodobně nařídil Okresní soud v Opavě). Doporučoval bych Vám podat u exekutora, který byl pověřen provedením exekuce, návrh na zastavení exekuce. V návrhu uveďte, že navrhujete, aby byla tato exekuce zastavena, jelikož jste byl usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 33 INS 26925/2016-B-30, ze dne 12.7.2022 osvobozen od placení zbylých pohledávek, a že se toto osvobození vztahuje i na pohledávku věřitele (oprávněného), neboť vznikla před rozhodnutím o úpadku (tj. 20.1.2017). Exekutor pošle Váš návrh na zastavení exekuce věřiteli, aby se k němu vyjádřil. Věřitel s ním jistě nebude souhlasit, a proto návrh na zastavení exekuce postoupí exekutor exekučnímu soudu, který o něm rozhodne. Exekuční soud tedy bude muset rozhodnout, zda se osvobození od placení zbylých pohledávek vztahuje i na pohledávku daného věřitele, nebo se naopak jedná o pohledávku, na kterou se osvobození nevztahuje. Soud bude muset zejm. posoudit, zda k předmětné škodě došlo úmyslně či nikoliv. Jak Vám vysvětlil insolvenční správce, osvobození se nevztahuje na pohledávky z titulu náhrady škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti. Je tedy zásadní, zda bude Vaše jednání posouzeno jako úmyslné či neúmyslné.    

Insolvence – žádost o pomoc

Dobrý den,

dostala jsem se vlivem okolností do situace, kdy jsem své dluhy začala splácet dalším půjčováním peněz a nyní z toho již není žádného východiska.

Pracuji jako poradce v pojišťovně, takže příjmy jsou někdy hezké, někdy žádné, jindy minimální a právě v důsledku tohoto jsem se do této situace dostala.

Co se závazků týče (všechny částky jsou ve výši půjčeného obnosu, nikoli splatné částky včetně všech poplatků a úroků):
Podnikatelský účet u banky – 450 000 Kč
Nebankovní úvěr – 40 000 Kč s měsíční splátkou
Nebankovní úvěr – 110 000 Kč s měsíční splátkou
Nebankovní úvěr – 25 000 Kč s měsíční splátkou
Nebankovní jednorázové rychlé půjčky na 30 dní v celkové výši – cca 80 000 Kč

Aktuálně dlužím také na SP a ZP celkově kolem 40 000 Kč.

Vlivem změny pojišťovny, u které jsem dříve pracovala se mi objevila vratka na provizi ve výši 70 000 Kč (dohodnout splátkový kalendář – který ale nemohu platit).

Následně aktuálně chci u pojišťovny, kde nyní pracuji ukončit činnost, pokud to ale udělám, přijde další vratka na podpůrném programu pro nováčky ve výši cca 250 000 Kč. Nemusela bych vracet nic, pokud bych ale v pojišťovnictví mohla pokračovat i v oddlužení a ukončila bych pracovní poměr v květnu příštího roku a tyto peníze bych vracet nemusela.

Aktuálně jsem ještě začala pracovat v jiné společnosti jako investiční poradce – tipař. Zde jsem si ale za poslední 3 měsíce zatím nic nevydělala a jsem tudíž momentálně bez přijmu.

Chci se proto zeptat, zda a jak tuto situaci prostřednictvím oddlužení vyřešit a jak by to případně bylo s pojišťovnou, kdy má činnost podléhá dozoru ČNB, aby mi v insolvenci nedali stopku a až poté by vznikl další dluh těch 250 000 Kč, který by se ale do oddlužení již nemohl zahrnout.

Zároveň se chci zeptat na to, zda může přijít exekuce a zabavit něco z majetku, který není můj a případně jak mám postupovat v rámci možnosti do insolvence vstoupit.

Děkuji za odpověď.

Nováková

Odpověď

Dobrý den,

o oddlužení může požádat dlužník (fyzická osoba), který má závazky min. u dvou věřitelů po splatnosti jako celek (nikoliv dílčí splátky) déle než 3 měsíce. Je-li dlužníkem osoba, jejíž (výdělečná) činnost podléhá souhlasu České národní banky (ČNB), nemusí ČNB takové osobě (dlužníkovi) odejmout souhlas s výkonem (výdělečné) činnosti jen proto, že bylo vydáno usnesení o jejím úpadku. Podle bodu 2.2., písm. d) Sdělení k výkladu pojmů důvěryhodnost a odborná způsobilost, které tvoří přílohu Úředního sdělení České národní banky ze dne 5.8.2020, se sice závažné pochybnosti o důvěryhodnosti osoby shledávají u osoby, ohledně jejíhož majetku bylo v posledních 5 letech vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud bylo spojeno s povolením oddlužení, avšak osobní úpadek řešený oddlužením, který nemá souvislost s profesí nebo podnikáním, nemusí znamenat nedůvěryhodnost dané osoby. Pokud byste tedy podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, a soud by Vám oddlužení povolil, musela byste ČNB přesvědčit, že Váš úpadek nemá souvislost s Vaší výdělečnou činností. Pak byste mohla vykonávat Vaši činnost i v průběhu oddlužovacího procesu. Doporučuji Vám obrátit se na odborníka na proces oddlužení (např. www.financnitisen.cz).

Změna insolvenčního správce

Dobrý den, s manželem jsme v insolvenci cca půl roku, náš insolvenční správce trvá na změně pracovních míst za více peněz, naše argumenty neakceptuje, naopak je obrací proti nám. Oznámil nám, že může navrhnout soudu aby nám zrušil insolvenci. Máme doma 6 letou dceru a zatím z důvodu jejího věku zatím o změně neuvažujeme. Netvrdíme že časem o změně budeme uvažovat. Nevíme co s tím.

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce má za úkol mj. motivovat dlužníky k navyšování příjmů. Obecně je tedy požadavek insolvenčního správce, abyste si našli zaměstnání s vyššími příjmy (příp. vedlejší pracovní poměr ke stávajícímu), v pořádku. U každého dlužníka pak ale musí insolvenční správce zohledňovat konkrétní okolnosti. Nelze po Vás asi spravedlivě požadovat, abyste např. nastoupila do lépe placeného zaměstnání, kdybyste ale musela daleko dojíždět a nemohla se tak postarat o Vaši šestiletou dceru. V případě, že by insolvenční správce sdělil soudu, že se nesnažíte navyšovat příjmy, nebo by dokonce v závěrečené zprávě (zpráva o splnění oddlužení) nedoporučil soudu, aby Vás osvobodil od placení zbylých závazků, museli byste soud přesvědčit, že nebylo možné si příjem navýšit, aniž by to ohrozilo Vaši rodinu. Zmírnit přístup insolvenčního správce by se Vám mohlo podařit tím, že byste např. jednou za rok vložili na účet insolvenčního správce mimořádnou splátku. Docílit výměny insolvenčního správce z důvodu, že po Vás vyžaduje, abyste si navýšili příjmy, nelze. Insolvenční správce může být z funkce odvolán jen v případě, že hrubě a/nebo dlouhodobě porušuje své povinnosti v insolvenčním řízení.

Insolvence

Dobrý den v září by mne měla skončit insolvence ..tet mne zajímá co známe když zpravce napíše do zpraví pro soud ponechat dlužníka v oddlužení . Je to tak že by měla pokračovat insolvence?

Odpověď

Dobrý den,

jestliže insolvenční správce ve zprávě o plnění oddlužení doporučuje ponechat dlužníka v oddlužení, znamená to, že dlužník plní řádně podmínky oddlužení (zejm. řádně plní splátkový kalendář). Po zaplacení poslední splátky podává insolvenční správce soudu zprávu o splnění oddlužení, v níž doporučuje nebo nedoporučuje osvobodit dlužníka od placení zbylých pohledávek. Následně soud vydává usnesení, jímž bere na vědomí splnění oddlužení, a osvobozuje (příp. neosvobozuje) dlužníka od placení zbylých pohledávek. Právní mocí tohoto usnesení insolvenční řízení končí.

Je-li Vaše insolvenční řízení vedeno pod č.j. KSHK 45 INS 13232/2017, pak proběhne poslední insolvenční splátka v květnu 2023, jelikož splatnost první insolvenční splátky byla stanovena soudem na 20.6.2018.

Ukonce i insolvemce

Dobrý den, pokouším se zjistit už několik týdnů co mohu dělat pro to aby mi insolvence skončila po třech letech . Ale bohužel mi nikdo neodpovídá ani můj insolvecni správce. Mám insolvenci necelé tři roky a mám zaplaceno cca 80% chtěla by jsem požádat soud o ukonceni ale nemohu nikde najít nějaký formulář nebo nějakou žádost kterou musím vyplnit a podat na soud . Prosím tedy o radu co musím vyplnit a kam zadost zaslat nebo jestli mi soud automaticky insolvenci zrusi kdyz bude zaplaceno vic jak 60%. V prosinci by jsem chtěla požádat o ukonceni . Děkuji Matejovska

Odpověď

Dobrý den,

z insolvenčního rejstříku vyplývá, že rozhodnutí o úpadku bylo ve Vašem případě zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 24.6.2019, ale v usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty byl termín první insolvenční splátky stanoven na 31.12.2019. Tři roky splácení tak uplynou až zaplacením splátky v listopadu 2022, takže zprávu o splnění oddlužení bude moci insolvenční správce podat soudu nejdříve v prosinci 2022 a soud vydá tzv. osvobozující usnesení nejdříve v lednu 2023.

Insolvence

Dobrý den, moje bývalá přítelkyně si chce udělat insolvenci na půjčku kterou platí ona a u které jsem spoludlužnikem (ručitel). Chtěl bych se zeptat jaké problémy z toho můžu mít já, pokud by si ex přítelkyně udělala konsolidaci byl bych z toho venku??

Odpověď

Dobrý den,

pokud by Vaše expřítelkyně získala konsolidační úvěr a zaplatila jím dluh, u kterého figurujete jako spoludlužník či ručitel, pak tento závazek (dluh) zanikne a žádné problémy s tímto úvěrem už mít nebudete.

Osobní půjčka mezi kamarádkou na smlouvu a oddlužení

Dobrý den,

chci se zeptat, půjčila jsem kamarádce peníze, máme mezi sebou smlouvu o půjčení a i výši splátek, ale je to bez ověřeného podpisu, dnes jsem zjistila, že jí bylo povoleno oddlužení. Je možné abych nějak nahlásila, že mne také dluží peníze a máme smlouvu? Bude se to počítat do jejího oddlužení?

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

Vaše pohledávka je legitimní. Fakt, že podpis dlužnice na smlouvě o zápůjčce (půjčce) není ověřený, nehraje roli (mnoho smluv obsahuje neověřené podpisy). Pokud bylo Vaší kamarádce povoleno oddlužení, musí si její věřitelé (včetně Vás) přihlásit do jejího insolvenčního řízení svoje pohledávky, a to na předepsaném formuláři (viz https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR). K přihlášce pohledávky je třeba přiložit důkaz o pohledávce (např. smlouva o zápůjčce). Přihláška se podává u insolvenčního soudu ve dvojím vyhotovení. Na přihlášení pohledávky mají věřitelé lhůtu 2 měsíce od zveřejnění usnesení o úpadku v insolvenčním rejstříku. Nepřihlásí-li věřitel svoji pohledávku v této lhůtě, jeho pohledávka se stane právně nevymahatelnou (nelze ji uplatnit u soudu, nelze pro ni nařídit exekuci). Přihlásíte-li si tedy včas svoji pohledávku a nepopře-li ji insolvenční správce ani Vaše kamarádka, bude Vám insolvenční správce po schválení oddlužení vyplácet každý měsíc určitou (poměrnou) částku.

Práce

Dobrý den Insolvence mi končí v lednu,a teď se mi naskytla nabídka práce v zahraničí,mohu ji přijmout nebo musím zůstat pracovat v České republice??Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

do zaměstnání v zahraničí nastoupit můžete. Musíte o tom ale informovat insolvenčního správce a soud. Soud byste měl také požádat o rozhodnutí, jakou částku máte odevzdávat z příjmu od zahraničního zaměstnavatele. Napište soudu, jak vysoký budete mít čistý příjem a jaké jsou/budou Vaše výdaje v zahraničí (zejména náklady na bydlení, budete-li v zahraničí i bydlet), příp. jaké budou Vaše výdaje spojené s cestováním do zahraničí, budete-li za prací do zahraničí dojíždět (pendler). Vaše tvrzení byste měl nějakým způsobem doložit (např. pracovní smlouvou, nájemní smlouvou).

Insolvence

Dobrý den, moje bývalá přítelkyně si chce udělat insolvenci na půjčku kterou platí ona a u které jsem spoludlužnikem (ručitel). Chtěl bych se zeptat jaké problémy z toho můžu mít já

Odpověď

Dobrý den,

podá-li Vaše expřítelkyně insolvenční návrh a povolí-li jí oddlužení, mohou ve vztahu k Vám nastat dvě možnosti:

1) Věřitel nechá úvěr běžet, dokud bude řádně splácen (splácet byste ho musel Vy, příp. jiná osoba odlišná od dlužníka)

2) Věřitel úvěr zesplatní bez ohledu na to, zda je úvěr splácen či nikoliv, a vyzve Vás k zaplacení celého úvěru. Nezaplatíte-li jej nebo nedohodnete-li se s věřitelem na novém splátkovém kalendáři, bude věřitel dluh vymáhat (vymáhací společnost, žaloba, exekuce)

Pokud jste smlouvu podespal jako ručitel, budete moci v insolvenčním řízení požadovat po expřítelkyni to, co za ní jako ručitel zaplatíte, resp. v rozsahu, ve kterém zaplatíte za expřítelkyni, zaniká pohledávka daného věřitele a ve stejném rozsahu vzniká Vaše pohledávka. Takovou pohledávku musíte uplatnit u insolvenčního správce (např. jednou za rok doložit insolvenčnímu správci, že jste jako ručitel zaplatil za dlužnici věřiteli částku XXX Kč a že tuto částku/pohledávku uplatňujete v jejím insolvenčním řízení). Osvobodí-li soud nakonec Vaši expřítelkyni od placení zbylých závazků, zanikne Váš nárok na náhradu toho, co jste za ni jako ručitel zaplatil, a to v rozsahu, ve kterém nebyla Vaše pohledávka uspokojena v insolvenčním řízení.

Insolvence – nemocenská, konec pracovní smlouvy

Dobrý den, ráda bych se zeptala. V insolvenci jsem necelé 3 roky. Pracovní smlouvu jsem měla do konce 6/2022. Od 1.6.2022 jsem v Pracovní neschopnosti. Postupují ivf a pokud nevyjde bude mi PN ukončena. Po nové práci se dívám ale není možné psát si o práci, když nevím kdy a jak to dopadne. Bojím se že když to nedopadne a já půjdu z PN na úřad práce že mi zruší insolvenci. Práci si samozřejmě budu hledat. Jak to v takovém případě chodí. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

soud zruší schválené oddlužení, pokud dlužník neplní splátkový kalendář, resp. neplatí alespoň minimální zákonnou splátku 2 178 Kč déle než 3 měsíce. Jestliže budete platit na účet insolvenčního správce každý měsíc alespoň částku 2 178 Kč, soud Vám oddlužení nezruší. Dlužník může také požádat soud o přerušení průběhu oddlužení (přerušení splátkového kalendáře) na dobu až 1 roku. Soud přeruší průběh oddlužení jen z důležitých důvodů (takové důvody musí dlužník uvést v žádosti a musí je doložit). V případě, že by Vám soud oddlužení skutečně zrušil, mohla byste po skončení stávajícího insolvenčního řízení podat nový insolvenční návrh, pokud budete mít příjem, z něhož lze provádět srážku ve výši alespoň 2 500 Kč, nebo pokud budete mít tzv. dárce (tj.osoba, která se písemně zaváže poskytovat Vám pro účely oddlužení dar ve výši min. 2 500 Kč měsíčně).

Přerušení insolvence

Dobrý den chtěl bych touhle cestou žádat o přerušení insolvence ,V současné době se bohužel vyskytly mnou nezaviněné následující skutečnosti, v jejichž důsledku mi je znemožněno po dobu 1 roku, plnit povinnost a uspokojovat pohledávky nezajištěných věřitelů prostřednictvím plnění splátkového kalendáře v souladu s usnesením o schválení oddlužení:
Z důvodu:pojištění neplatila agentura práce, pokuta,nájem 11000kc a zdražování cen energií,jídla,momentálně dokážu platit jen nájem a nic jiného Na základě výše uvedených skutečností si Vás tímto dovoluji požádat o přerušení průběhu oddlužení na dobu 1 roku .předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti, mám šanci že mi to schválí?

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční soud může přerušit průběh oddlužení (přerušit splátkový kalendář) až na dobu 1 roku. Učiní tak jen na návrh dlužníka nebo insolvenčního správce a učiní tak jen z důležitých důvodů. Vámi uvedené důvody nejsou z mého pohledu příliš konkrétní (jsou jen obecné a heslovité). V návrhu (žádosti) byste měl ty důvody blíže specifikovat (co konkrétně se stalo, jaký to má na Vás dopad a proč nutně potřebujete přerušit splátkový kalendář). Vámi tvrzené důvody byste měl, tam, kde je to možné, nějakým způsobem prokázat (doložit).

Stížnost na mého spravce

Neodpovídá na můj dopis ani SMS aemail

Odpověď

Dobrý den,

jestliže insolvenční správce špatně vykonává svou funkci, podejte stížnost insolvenčnímu soudu, který má dohledovou činnost. O podání stížnosti více zde : https://insolvence.justice.cz/casto-podavane-stiznosti/stiznost-na-insolvencniho-spravce/ .

Menší splátky

Dobrý den jsem v insolvenci dva roky Teď jsem si našel novou práci a strhávají mi skoro půlku výplaty zůstáváme nějakých necelých 13000 Ptal jsem se insolvenčního správce jestli to jde nějak aby mi srážely méně a ten mi řekl že s tím nic neudělá Jak mám postupovat protože jenom nemám 11000 Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

můžete požádat insolvenční soud ( písemně ) o stanovení jiné výše měsíčních splátek. V průběhu oddlužení lze požádat pouze pro změnu poměrů, což nyní může být např. kvůli vyšším cenám energií. Soud ale nemusí jinou výši splátek povolit. Zde citace předmětné části § 398 odst. 5 IZ :

Insolvenční soud může obdobně stanovit jinou výši měsíčních splátek i po schválení oddlužení, jestliže o to požádá dlužník pro změnu poměrů. Soud tak učiní jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že je výše dosavadních splátek způsobilá ohrozit plnění splátkového kalendáře nebo že míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů bude vyšší i při jiné výši měsíčních splátek.

Manžel v insolvenci a protialkoholní léčba

Dobrý den,
manžel je v insolvenci. Bohužel je alkoholik a já chci aby se léčil. Jak je to s placením insolvence, pokud by šel na léčení? Je OSVČ.
Předem děkuji za radu

Odpověď

Dobrý den,

jestliže byl úpadek manžela prohlášen po 1.6.2019, může požádat ins. soud o přerušení a prodloužení průběhu oddlužení, soud může povolit přerušení až na jeden rok ( § 412b IZ ). Při přerušení oddlužení hradí dlužník pouze poníženou odměnu insolvenčnímu správci, nehradí splátky věřitelům.

Insolvence přehled příjmů

Dobrý den, mám dotaz. Jsem v invalidním důchodu 3.stupně. Mám, příspěvek na bydlení a darovací smlouvu. Řádně posílám každý půl rok přehled příjmů ale vždy jen s aktuální výši, je to každý měsíc stejná částka. Tak mě napadlo jestli to není špatně a měl bych si nechat od úřadu vytisknout potvrzení za každý měsíc. Do konce insolvence mě zbývá půl rok. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

správně byste měl předkládat přehled příjmů za každý měsíc, jestliže je ale Váš příjem v pravidelné výši, mohl by být přehled takto postačující.  Kontaktujte Vašeho insolvenčního správce s dotazem, zda takto předkládaný příjem bude stačit nebo zda jej máte doplnit.

Opětovné oddlužení

Dobrý den,
Chtěl jsem se zeptat zda můžu znovu zažádat o oddlužení když mi před 3 lety oddlužení skončilo a zaplatil jsem 100% svým dluhů?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže Vám bylo vydáno osvobozující usnesení, nový návrh na povolení oddlužení můžete podat až za 10 let od ukončení původního insolvenčního řízení. Soud nebude k dříve podaným návrhům  na povolení oddlužení přihlížet.

Insolvence versus exekuce

Dobrý den.
Proč je rozdíl ve srážkách ze mzdy u exekuce a u insolvence? Při insolvenci zůstane po srážkách z čisté mzdy 30.000,- Kč kolem 16.000,- Kč a při exekuci cca 22.000,- Kč.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

v oddlužení probíhají srážky přednostního charakteru, tj. sráží se ze mzdy 2/3 zabavitelné částky. Exekuční srážky jsou přednostního charakteru také, tyto srážky jsou ale pouze u závazků vůči státu, např. zdravotní a sociální pojištění, daně, dlužné výživné, jinak probíhají srážky nepřednostní, kde se sráží 1/3 zabavitelné části mzdy. Nepřednostně se sráží např. pro závazky vůči bankám, fyzickým osobám, pokuty MHD, nájemné,  apod.

Přeplácení insolvence

Dobrý den,
jsme s manželkou v insolvenci nyní rok a podle sdělení insolvenčního správce máme nyní zaplaceno už 34% . Ve sdělení se dále uvádí, že za 3 roky na které máme insolvenci schválenou zaplatíme podle nynějších příjmů 107%. Chci se zeptat,zda bude tím doba splácení zkrácena. Doufáme a zároveň předpokládáme, že ve chvíli kdy se uhradí 100% se splácení a automatické strhávání finančních prostředků zastaví.

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

ano, v oddlužení uhradíte pouze částku dle zjištěného seznamu přihlášených pohledávek a náklady insolvenčního správce, věřitelům nepřeplatíte ničeho. V případě, že po úhradě 100% by Vám zaměstnavatel ještě provedl srážku, insolvenční správce Vám tento přeplatek vrátí.