Ohledne insolvence

Ohledne insolvence

Dnesk my dosla od vas odpoved muzete my to vysvetlit nejak to nechapu od toho soudu, kdyz mam stanovenou splatku 7000kc tak ty zalohove to me jako osvc bude navyseno nebo snizeno. Hamsik
Posilam zpravu co jste my odpovedely vysvetlite my spis to osvc nejak to nechapu. Zasilam zpravu vasi odpovedi

Dobry Den
Potrebuji vysvetlit tento dotaz co my poslal soud. nejak nechapu, to znamena ze ky bude zbytek odpusteno nebo jak zasilam co my napsaly

Vážený pane,
K Vaší žádosti o odložení (pozastavení, přerušení) splátek dle schváleného způsobu oddlužení
sděluji, že jí nelze vyhovět. Vaše oddlužení bylo schváleno za účinnosti zákona 182/2006 Sb. ve
znění před přijetím novely účinné od 1. 6. 2019: usnesením ze dne 10.4.2018 č.j. MSPH 89 INS
1890/2018-A-14 rozhodl soud o vašem insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení
oddlužení tak, že zjistil úpadek a současně povolil oddlužení a usnesením z 2.října 2018 č.j.
MSPH 89 INS 1890/2018-B-8 soud schválil vaše oddlužení plněním splátkového kalendáře. Již
v usnesení o zjištění úpadku vám bylo uloženo platit insolvenčnímu správci zálohu na odměnu a
náklady řízení ve výši 1 089 Kč měsíčně včetně DPH. Novela insolvenčního zákona účinná od 1.
6. 2019, která v § 412b odst. 1 insolvenčního zákona připouští jedenkrát za dobu oddlužení
přerušení splátek až na jeden rok, se na Vás podle přechodných ustanovení nevztahuje. Původní
znění zákona možnost odložení splátek, pozastavení splátkového kalendáře či přerušení procesu
oddlužení nezná. Nicméně soud samozřejmě chápe obtížnou situaci, do níž se řada dlužníků
v souvislosti s vyhlášením stavu nouze dostala a bude k ní přihlížet při hodnocení toho, zda
dlužníci řádně plnili své povinnosti podle schváleného splátkového kalendáře a zda jim má být
přiznáno osvobození od placení pohledávek. Dočasné porušení plnění splátkového kalendáře, jež
bude prokazatelně souviset se současnou situací, nebude soud považovat za důvod ke zrušení
schváleného oddlužení či nepřiznání osvobození od placení pohledávek. V této souvislosti
odkazuji na ust. § 14 odst. 3 zák. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 (lex Covid). To však pouze za předpokladu, že ostatní
povinnosti dlužníka budou plněny řádně. Každý případ bude posuzován individuálně a nelze než
doporučit, aby alespoň zálohy na odměnu insolvenčního správce byly placeny a aby po dohodě
s ním byly umořovány dlužné splátky splátkového kalendáře. Protože od května jste OSVČ je
třeba, abyste se s insolvenčním správcem rovněž dohodl na minimální výši zálohy na splátky
splátkového kalendáře.
S pozdravem

Odpověď
Dobrý den pane Pavle,

nejdůležitější informace obsažené ve vyjádření soudu jsou:

– odklad splátek/přerušení řízení ve Vašem případě není možné, protože o Vašem úpadku bylo rozhodnuto před 1.06.2019. Přerušení splátkového kalendáře je možné pouze v případech, kde o úpadku bylo rozhodnuto až po datu 01.06.2019

– doporučení oslovit insolvenčního správce se žádostí na stanovení nižší zálohové splátky, která je Vám jako OSVČ určena, s tím, že je nutné hradit min. částku 1 089,– Kč jako odměnu a náklady správce

– pokud v důsledku snížení splátek z důvodu opatření ke Covidu 19 nesplatíte v průběhu oddlužení zák. limit ( 30% nebo 50% – podle okolností schváleného oddlužení ), nebude to soud považovat za důvod ke zrušení oddlužení nebo nepřiznání osvobozujícího usnesení

Odpověď

Dobrý den pane Pavle,

jako OSVČ máte vždy stanovenou zálohovou splátku, a to podle  zisku v posledním zdaňovacím období.Uvádíte, že máte stanovenou splátku ve výši 7 000,– Kč měsíčně. Pokud nejste schopen tuto splátku v důsledku opatření souvisejících s Covidem 19 hradit, požádejte insolvečního správce o její snížení.Minimální splátky, kterou byste měl hradit je 1 089,– Kč, což je odměna a náklady pro insolvečního správce. Jestliže v důsledku tohoto snížení splátek nebudete schopen uhradit nejnižší limit stanovený insolvenčním zákonem ( 30% nebo 50% – podle okolností schváleného oddlužení ), nebude to soud považovat za důvod ke zrušení oddlužení a osvobození od placení nesplacených částí pohledávek Vám přizná.

V případě doplňujících dotazů můžete kontaktovat přímo naši poradnu na bezplatné telefonní lince 800 722 722.