Insolvenční řízení

Insolvenční řízení

Dobrý den, v insolvenčním řízení ,které bylo vedeno proti firmě a zároveň proti vlastníku teto firmy – tedy dvě insol.řízení ,byla přihlášena pohledávka ve výši 40 mil. Insolvenční správce odmítal tuto pohledávku přiznat,ačkoliv byla řádně odsouzena a předcházela exekuce. Insolvenční správce navrhl sepsání smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem a to,že věřiteli bude přiznána polovina pohledávky -čili 20 mil, a věřitel upustí od insolvence na majitele firmy. Insolvenční správce věděl,že na věřitele jsou podány min. dvě exekuce ! Následně byl věřitel ,jiným věřitelem poslán do konkurzu. Jsou kroky prvního správce platné? Došlo tím ke krácení majetkové podstaty ? Dle mého nemohl věřitel odpouštět 20mil,když bylo patrné ,že tu jsou dvě exekuce

Moc děkuji Jiří

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce může popřít (odmítnout) přihlášenou pohledávku co do pravosti či výše. Popře-li insolvenční správce vykonatelnou pohledávku (tj. pohledávka, která byla věřiteli přiznána pravomocným rozhodnutím, nebo pohledávka, pro kterou již probíhá exekuce), musí podat proti věřiteli, jehož pohledávku popřel, žalobu na určení pohledávky (tzv. incidenční žaloba), a to do 30 dnů od vyrozumění věřitele o popření jeho pohledávky. O pravosti (existenci) či výši pohledávky pak rozhodne soud.

Věřitel může pohledávku uplatňovat (přihlašovat) tak, jak uzná za vhodné. Jsou-li zde dva dlužníci, proti kterým je vedeno zvlášť insolvenční řízení, může uplatnit celou pohledávku nebo jen její část za každým z nich, nebo jen proti některému z nich, anebo nemusí svoji pohledávku uplatňovat vůbec za žádným dlužníkem. Vždy se ale musí jednat o svobodnou vůli věřitele, nikoliv o vůli insolvenčního správce. Věřitel může ze své vůle odpustit dlužníkovi celý dluh nebo jeho část.

Pokud zaviněním insolvenčního správce dojde ke snížení hodnoty majetkové podstaty dlužníka, může se ten, kdo je takovým úkonem insolvenčního správce poškozen, domáhat náhrady proti insolvenčnímu správci.