Insolvenční řízení

Insolvenční řízení

Dobrý den, přicházím k vám o radu. Jsem účastníkem insolvenčního řízení, co by jako přihlášený věřitel. Teď mi přišlo od IS:
Vyrozumění o popření pořadí pohledávky insolvenčním správcem
Přezkum proveden insolvenčním správcem podle § 410 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona – dále jen „IZ“) Do nadepsaného insolvenčního řízení jste přihláškou P3 přihlásili dílčí pohledávku č. P3-1 ve výši 134 400,00 Kč z titulu Slečna Budilová potřebovala půjčit peníze, zavázala se mi smlouvou o zápůjčce a já v dobré víře jsem jí půjčil dne 15.6.2020 hotovost ve výši 60.000,- Kč. Po uplynutí doby splatnosti, tedy dne 1.1.2021 přestala slečna Budilová komunikovat. Od té doby jsem jí několikrát psal, aby dluh začala řešit a posílal jsem jí dokonce předžalobní návrh, nic z toho nepomohlo. Výši úroku vypočítávám ke dni zahájení insolvenčního řízení, tedy k 13.09.2022. Dne 25.7.2023 se konalo přezkumné jednání, na němž insolvenční správce popřel pořadí pohledávky č. P3-1 z důvodu: IS popírá v rozsahu částky 14.400,- Kč pořadí pohledávky, neboť v tomto rozsahu se dle IS jedná pohledávku o podřízenou ve smyslu § 172 odst. 2 IZ (relevantní příslušenství pohledávky ve výši 74.400,- Kč – jistina ke dni vzniku ve výši 60.000,- Kč).

Jelikož jsem v tomto absolutní lajk, napsal jsem přihlášku i s úroky, což byla asi evidentně hloupost. Můj dotaz zní, mám přihlášku podat znovu, správně, aby odpovídala smlouvě o půjčce? Jelikož se domnívám, že když neodpovím, zamítne IS celou přihlášku. Či máme napsat žalobu nebo to nechat být a IS částku opraví?

Předem moc děkuji za odpověď a váš čas.

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční správce popřel jen část Vámi přihlášené pohledávky (tj. částku 14 400 Kč), ale nikoliv z důvodu, že byste na tuto částku neměl nárok, nýbrž z důvodu, že tato částka (část Vaší pohledávky) představuje tzv. podřízenou pohledávku. Podřízené pohledávky se uspokojují až po úplném zaplacení všech nepodřízených pohledávek. Za podřízenou pohledávku se považuje zejm. pohledávka z titulu úroku z prodlení, a to v rozsahu, v němž přesahuje 100% původní jistiny. Původní jistina činí 60 000 Kč a Vámi uplatněný smluvní úrok představuje částku 74 400 Kč. Tento smluvní úrok tak přesahuje původní jistinu o 14 400 Kč. Proto těchto 14 400 Kč představuje podřízenou pohledávku. A protože tato podřízená pohledávka nemá stejné pořadí jako nepodřízená pohledávka (neuspokojuje se společně s nepodřízenými pohledávkami, ale až po jejich případném úplném zaplacení), popřel insolvenční správce její pořadí, v jakém jste ji přihlásil. Není třeba podávat žalobu na určení pořadí pohledávky, ani není třeba podávat novou přihlášku (lhůta pro přihlášení navíc již uplynula), ani není třeba přihlášku upravovat (již to ani není možné). Vaše pohledávka bude zjištěna ve výši, v jaké jste ji přihlásil, pouze bude rozdělena na nepodřízenou pohledávku (120 000 Kč) a podřízenou pohledávku (14 400 Kč). Podřízená pohledávka bude alespoň částečně uspokojena, dojde-li k úplnému zaplacení nepodřízené pohledávky před uplynutím 5 let.