Insolvence a výživné

Insolvence a výživné

Dobrý den,
Chci se zeptat byl jsem v insolvenci kterou jsem řádně splnil. Dva měsíce po ukončení mi byl dán exekuční příkaz na plat z důvodu nedoplatku na výživném, kde jistina je cca 9.000,- Kč a 35.000,- Kč jako odměna pro exekutora. Tudíž mi zůstává pouze opět minimum, exekutor si stojí za svém. Bývala přítelkyně dala návrh na stažení exekuce, ale jsou to již čtyři měsíce a stále nic. Proto se chci se zeptat jak mohu postupovat nebo na koho se mohu obrátit nebo co pro to mohu udělat více.

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže nadále trvá Vaše vyživovací povinnost (dítě není zletilé, nebo je zletilé, ale studuje), pak i po skončení insolvenčního řízení může nadále probíhat exekuce, i když jste byl osvobozen od placení zbylých pohledávek. Exekuce nařízená pro běžné výživné, je exekuce vedená pro pohledávky, které vzniknou/stanou se splatnými v budoucnu (na takové pohledávky se nevztahuje osvobozující usnesení). Těmi pohledávkami jsou měsíční částky, které jste/budete povinen poskytovat na výživu Vašeho dítěte/dětí.

Pokud Vaše vyživovací povinnost již zanikla a předmětem exekuce má být již jen dlužné výživné, tak by Vás insolvenční soud neměl osvobodit do placení zbylých pohledávek, protože jste zcela nesplatil dlužné výživné, což je přednostní pohledávka, která se v insolvenčním řízení uspokojuje přednostně před ostatními pohledávkami.

Jestliže Vaše expřítelkyně, jakožto zákonný zástupce nezl. dítěte (oprávněného), podala návrh na zastavení exekuce, je exekutor povinen exekuci zastavit. V usnesení, kterým exekuci zastaví, však oprávněnému (nezl. dítěti) uloží povinnost zaplatit náklady exekuce. Je-li dítě již zletilé, pak exekutor k návrhu na zastavení exekuce, který podala Vaše expřítelkyně, nebude přihlížet, ledaže k němu přiloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zletilého dítěte (oprávněného), kterou bude zplnomocněna k podání návrhu na zastavení exekuce.

I Vy sám můžete podat u exekutora návrh na zastavení exekuce, a to v případě, že jste si jistý, že došlo k úplnému zaplacení dlužného výživného v rámci oddlužení, a že Vám vyživovací povinnost již zanikla. Právním důvodem takového návrhu na zastavení exekuce bude skutečnost, že jste splatil dlužné výživné v rámci insolvenčního řízení, že jste byl insolvenčním soudem osvobozen od placení zbylých pohledávek a že Vám již zanikla vyživovací povinnost. Nevyhoví-li exekutor takovému návrhu, postoupí jej soudu, který o něm rozhodne.