insolvence

insolvence

2.4-1999.soud v Novém Jičíně podal návrch na provedení exekuce na částku 338000kč.Exekutor vyčíslil částku 1 108 553kč. Do 1.6.2020 jsem splatil celkem476 352kč.Celou tuto částku jsem splácel jako důchodce.1.dubna jsem zažádal o insolvenci.Insolvenční správce mi určil splácet 4102kč.t.j147672za3roky
108 648 exekuce.Přitom mi exekutor 14.7.2016 že k tomuto datu bylazaplacena částka na dluch 323 000 a na náklady exekuce72 447kč.Dle zákona na exekuce jsou pokuty a ůroky podřadné. Prosím,mám nějakou možnost se odvolat. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, pane Vychodile,

ze zprávy o přezkumu vyplývá, že jste pohledávku věřitelky Ludmily Gavlasové uznal ve výši 338 200 Kč, a to jako pohledávku splatnou, nevykonatelnou (ve skutečnosti se však jedná o vykonatelnou pohledávku, neboť byla věřitelce přiznaná pravomocným rozhodnutím soudu a před zahájením insolvenčního řízení pro ni již probíhala exekuce), nepodmíněnou a nepodřízenou. Pohledávka byla/je zjištěna v tomto stavu a už se s tím nedá nic dělat. Na přezkumném jednání jste mohl popřít část pohledávky a domáhat se toho, aby byla část pohledávky zjištěna jako podřízená (a to v rozsahu, ve kterém úroky z prodlení, příp. smluvní pokuty převyšovaly 100% původní jistiny). Jelikož Váš insolvenční správce tuto pohledávku uznal v celém rozsahu jako nepodřízenou, a ani Vy jste pohledávku nepopřel tak, že by část měla být podřízená, platí, že pohledávka byla zjištěna v celém rozsahu jako nepodřízená. Na závěr uvádím, že z přihlášky pohledávky věřitelky vyplývá, že do insolvenčního řízení přihlásila pouze jistinu a nikoliv úroky z prodlení či smluvní pokuty, takže žádná část její přihlášené pohledávky nemohla být zjištěna jako podřízená. Výši přihlášené pohledávky jste nepopřel, takže byla zjištěna v tom stavu, v jakém ji věřitelka přihlásila.