Novela insolvenčního zákona – revoluce či evoluce?

Seminář měl za cíl provést posluchače oddlužovací novelou, jak po stránce teoretické, tak hlavně po té praktické.

Seminářem si připravili JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. MPA, Mgr. Ondřej Zezulka a JUDr. Lukáš Zrůst, BA (HONS), LL.M., MBA, kteří společně promluvili na téma:

Novela insolvenčního zákona – revoluce či evoluce?

Seminář úvodem poskytne posluchačům základní charakteristiku novely insolvenčního zákona a detailně představí nové podmínky oddlužení včetně nejaktuálnějších závěrů prodiskutovaných insolvenční justicí. Další ucelený blok se bude zabývat výkonem funkce insolvenčního správce po oddlužovací novele. Ve třetí části se dozvíte vše o změnách v průběhu insolvenčního řízení. Poslední blok semináře bude věnován dalším předpisům, jež jsou s oddlužovací novelou provázány.

OBSAH SEMINÁŘE:

  1. Základní charakteristika novely InsZ a nové podmínky oddlužení (JUDr. Strnad)
  2. Výkon funkce insolvenčního správce po novele (JUDr. Zrůst)
  3. Změny v průběhu insolvenčního řízení (Mgr. Zezulka)
  4. Legislativní okénko
  5. Diskuse

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. MPA – Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., Ph.D.), Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (Ing.) a Vysoké školy CEVRO Institut (MPA). Je soudcem a od roku 2013 i místopředsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích pro úsek obchodní a správní. Působí jako odborný asistent na Katedře práva Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V rámci pedagogické činnosti spolupracuje rovněž s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Masarykovou univerzitou, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Justiční akademií a dalšími vzdělávacími institucemi. Dlouhodobě se věnuje přednáškové a publikační činnosti zejména v oblasti insolvenčního a správního práva, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Je předsedou zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců. Stál u zrodu Kolegia místopředsedů insolvenčních soudů. Jako člen expertní skupiny pro insolvence při Ministerstvu spravedlnosti ČR se mj. podílel na přípravě „akreditační novely“ (č. 64/2017 Sb.). V rámci legislativního procesu participoval i na koncepci tzv. „oddlužovací novely“ (č. 31/2019 Sb.). V roce 2006 byl navržen do pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky. Je držitelem prestižního ocenění Právník roku v kategorii „Insolvenční právo“ za rok 2015.

Mgr. Ondřej Zezulka – Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.), kde dokončuje doktorské studium na katedře občanského práva. Od roku 2015 působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR na pozici vrchního ministerského rady oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy. Ve své legislativní praxi se zabývá teoretickými aspekty českého a evropského insolvenčního práva a bezprostředně přípravou právních předpisů (zejm. „akreditační“ novely č. 64/2017 Sb. a „oddlužovací“ novely č. 31/2019 Sb.) včetně jejich prováděcích předpisů. Od roku 2017 působí jako národní expert v pracovní skupině Rady Evropské unie pověřené přípravou směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, v minulosti se též účastnil zasedání insolvenční pracovní skupiny UNCITRAL. Je spoluautorem komentáře k zákonu o insolvenčních správcích (2018) a autorem řady dalších publikací a přednášek z oblasti insolvenčního práva, civilního práva procesního a práva informačních technologií.

JUDr. Lukáš Zrůst, Ph.D., LL.M., MBA, BA (HONS) – Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde získal magisterský titul. Titul doktora práv (JUDr.) a doktorát (Ph.D.) získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a to na katedře finančního práva a finanční vědy, kde v současné době také akademicky působí. Lukáš Zrůst dále mimo jiné úspěšně absolvoval vzdělávací program MBA v oboru daně, účetnictví a controlling a vzdělávací program LL.M v oboru obchodního práva v kontextu práva EU. Úspěšně složil zkoušku insolvenčního správce a zvláštní zkoušku insolvenčního správce. Je držitelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti. Lukáš Zrůst je spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu a je vedoucím autorem chystaného komentáře k zákonu o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a komentáře k zákonu o finančních konglomerátech. Současně je dále vedoucím autorem publikací: Ekonomické selhání velkých korporací; Daňová problematika v insolvenčním řízení; Finanční gramotnost – jak se nedostat do dluhové pasti – exekuce, insolvence pro spotřebitele.

Cena semináře

Cena semináře2 790 Kč*

Cena zahrnuje: zvukový záznam semináře a veškeré materiály v elektronické či tištěné podobě.**

* Cena je uvedena bez DPH.

**Pokud požadujete materiály i v tištěné podobě, prosíme uveďte v poli “Poznámka” i s doručovací adresou.

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu