Insolvenční a trestněprávní aspekty správy majetku územně správních celků

I. Základy insolvenčního práva pro ÚSC (Mgr. Ing. Klára Vítková)

V rámci tohoto bodu získají účastníci základní orientaci v insolvenční oblasti. Kromě osvojení si práce se základními pojmy a zdroji (např. práce s insolvenčním rejstříkem) bude pozornost věnována insolvenčním souvislostem do praktické správy majetku ÚSC. Pozornost tak bude věnována mj. tomu, jakým způsobem by měl ÚSC reagovat na zjištění, že jeho dlužník/věřitel se ocitl v úpadku či v evidenci insolvenčního rejstříku.

II. Trestněprávní aspekty správy majetku ÚSC (JUDr. Martin Richter, Ph.D.)

Tento blok představí účastníkům základní principy a pravidla trestněprávního posuzování jednání ve veřejné správě v České republice. Budou představena témata střetu politiky a řádné správy veřejných věcí s přezkumem orgány činnými v trestním řízení, pravidla posuzování rozložení odpovědnosti v komplikovaných rozhodovacích procesech veřejné správy, odpovědi na otázky ohledně posuzování vzniku škody na veřejném majetku a bohatá judikatura vážící se k posuzování trestní odpovědnosti ve veřejné správě.

Dotazy k tématu pro přednášející můžete zasílat nejpozději do 23. dubna 2021 na e-mail jaroslav.kocurek@insolvence.as.

Cena semináře

Cena 2 990 Kč*

Cena zahrnuje: online přístup přes aplikaci Cisco Webex, předem připravené materiály v elektronické podobě a záznam semináře.

*Cena je uvedena bez DPH.

Registrace na seminář