Dohled Ministerstva spravedlnosti nad insolvenčními správci

Cílem semináře Mgr. Ing. Kláry Vítkové, do roku 2020 vedoucí oddělení insolvenčního na odboru insolvenčním a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR, bylo poskytnout účastníkům komplexní představu o rozsahu dohledových pravomocí Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k insolvenčním správcům včetně uvedení konkrétních příkladů postihovaného jednání. V úvodu byl vymezen rozsah dohledových pravomocí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích. Dále byla věnována pozornost konkrétním možnostem výkonu dohledu (jak podle zákona o insolvenčních správcích, tak podle kontrolního a správního řádu). Poté byly rozebrány jednotlivé skutkové podstaty přestupků včetně case law. V závěru se seminář zaměřil i na preventivní působení ministerstva.

Obsah: 

1. Úvod

2. Rozsah dohledových pravomocí Ministerstva spravedlnosti

    a) Splňování podmínek pro výkon činnosti insolvenčního správce

    b) Pravdivost poskytnutých údajů (zejména ve vztahu k provozovnám)

    c) Povinnosti stanovené insolvenčním zákonem

3. Dohlédací činnost soudu versus dohled ministerstva

4. Výkon dohledových pravomocí před zahájením řízení

    a) Nahlížení do spisů

    b) Žádost o písemné vyjádření insolvenčního správce

    c) Výzva k dostavení se k poskytnutí informací

5. Kontrola

6. Správní řízení

    a) Licenční řízení

    b) Přestupkové řízení

7. Jednotlivé skutkové podstaty přestupků

    a) Provozovny

    b) Nesplnění informační povinnosti

    c) Sepis návrhu na povolení oddlužení za vyšší odměnu

    d) Porušení povinností stanovených insolvenčním zákonem

    e) Neposkytnutí součinnosti

8. Preventivní působení ministerstva

    a) Webové stránky www.insolvence.justice.cz

    b) Stanoviska, informace a sdělení

    c) Odpovědi na dotazy

Mgr. Ing. Klára Vítková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické. V letech 2017 až 2020 působila na odboru insolvenčním a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti, od roku 2018 byla součástí jeho vedení (jako zástupce vedoucího a později vedoucí oddělení insolvenčního). Byla jedním z národních expertů, kteří se v rámci pracovní skupiny Rady EU podíleli na přípravě nové směrnice EP a Rady (EU) č. 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci. Je spoluautorkou komentáře k zákonu o insolvenčních správcích a autorkou odborných článků z oblasti občanského, obchodního a insolvenčního práva. V současnosti pokračuje v postgraduálním studiu a vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze, podílí se na řešení výzkumného projektu prováděného Centrem restrukturalizace a insolvence a zůstává členkou zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců.

Cena semináře

CENA2 990,- Kč*

Cena zahrnuje: záznam semináře a materiály v elektronické podobě.

*Cena je uvedena bez DPH. 

Stáhnout záznam

Objednávka záznamu