Vláda zkrátila nová oddlužení z pěti na tři roky

Vláda včera schválila návrh zákona, který zkrátí délku nových oddlužení pro všechny fyzické osoby na tři roky.

Tříletý režim oddlužení by mohl platit v insolvenčních řízeních zahájených po 1. červenci 2021. Návrh zdůrazňuje princip rovnosti v přístupu k druhé šanci podle evropské legislativy. Zvýšený důraz se i nadále klade na poctivý záměr dlužníka a práva věřitelů, a to po celou dobu trvání oddlužení.

Klíčovým prvkem novely insolvenčního zákona je zkrácení doby oddlužení v nových řízeních z dosavadních pěti let na tři roky. Již od dubna 2020 se zpřístupnilo pětileté oddlužení všem fyzickým osobám bez ohledu na to, jestli mají dluhy z podnikání. Zkrácené tříleté oddlužení je ovšem stále vyhrazeno pouze vybraným kategoriím zranitelných osob, kterými jsou např. starobní důchodci. Nově se v duchu evropské směrnice navrhuje tříleté oddlužení zpřístupnit všem fyzickým osobám bez rozdílu.

Odstranění faktických překážek na vstupu do oddlužení

Součástí návrhu zákona je i norma usnadňující dlužníkům s exekucemi vstup do oddlužení. Exekuční srážky, které by za současné právní úpravy byly až do schválení oddlužení uloženy u plátce mzdy, bude možné použít přednostně na úhradu pohledávek výživného a ve zbytku na úhradu nákladů insolvenčního řízení. Dlužník proto nebude nucen po provedení exekučních srážek uhrazovat výživné a náklady řízení z nezabavitelné částky. 

Odstranění procesních překážek včasného osvobození dlužníka

Včasnému osvobození dlužníka nebrání případné průtahy při zpeněžování majetku. V novém procesním schématu oddlužení lze dlužníka osvobodit, přestože v okamžiku splnění předpokladů pro osvobození dosud nebylo dokončeno zpeněžení majetku náležejícího do majetkové podstaty. Nedojde-li k přerušení či prodloužení průběhu oddlužení iniciovanému zpravidla ze strany dlužníka, bude dlužník osvobozen nejpozději po třech letech od schválení oddlužení. Ve zpeněžování lze pokračovat i po osvobození dlužníka.

Důraz na zájmy věřitelů a na poctivost dlužníka

Práva věřitelů jsou v novém procesním schématu insolvenčního řízení chráněna stejně účinně jako v současné právní úpravě. Schopnost dlužníka splácet nezajištěným věřitelům alespoň tolik, kolik činí pohledávky insolvenčního správce, zůstává podmínkou povolení oddlužení i nadále. Poctivost dlužníka se beze změny vyžaduje po celou dobu trvání insolvenčního řízení. V opačném případě dlužníkovi hrozí zejména zrušení schváleného oddlužení nebo odejmutí přiznaného osvobození. 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

Zdroj: Justice.cz

Sdílet