Podruhé a jinak k výši odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce po úmrtí jednoho ze spoluoddlužujících se dlužníků (manželů).

Třicátý čtvrtý judikát komentovaný Tomášem Jirmáskem.
 

10. 5. 2021. Názory prezentované v tomto článku jsou mými soukromými názory. Při vašem hodnocení prosím o přísnost a o to, abyste mi své názory, výhrady, podněty, ale i náměty na zajímavá rozhodnutí zasílali na e-mail: tjirmasek@ksoud.pha.justice.cz Tomáš Jirmásek, soudcem insolvenčního úseku Krajského soudu v Praze od 17. 11. 2011. 

Nemělo by zapadnout, že Vrchní soud v Praze se sice usnesením ze dne 10. 3. 2021, č. j. 4 VSPH 127/2021-B-43 (KSPL 29 INS 19825/2015) přihlásil k usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 8. 2020, č. j. 1 VSOL 340/2020-B-40 (KSOS 22 INS 14147/2015), dle nějž i po úmrtí jednoho z manželů v oddlužení plněním splátkového kalendáře náleží insolvenčnímu správci odměna ve výši 1 125 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 225 Kč za každý započatý kalendářní měsíc (srov. komentovaný judikát č. 10), avšak současně uvedl, že tímto usnesením není řešena otázka možné moderace odměny a hotových výdajů insolvenčního správce dle ust. § 38 odst. 3 InsZ.

Vrchní soud v Praze uvedl, že na rozdíl od právních závěrů vyjádřených v citovaném usnesení Vrchního soudu v Olomouci má za to, že se v posuzované věci plně uplatní moderační právo, jež umožňuje soudu snížení odměny určené podle ust. § 3 písm. b) Vyhlášky o odměně insolvenčního správce, ve znění účinném do 31. 5. 2019, za podmínek stanovených v ust. § 38 odst. 3 InsZ, kdy s ohledem na náročnost činnosti správce v případě rozdělování příjmu pouze jednoho (pozůstalého) dlužníka se jedná o činnost méně náročnou, než tomu je v případě rozdělování příjmů obou dlužníků manželů.

Vrchní soud v Praze proto považoval soudem prvního stupně přiznanou odměnu ve výši 750 Kč a náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc plnění splátkového kalendáře (po úmrtí jednoho z manželů) za adekvátní jeho činnosti. Takto určená odměna totiž „pokrývá“ činnost správce v rámci jeho běžných povinností podle daného způsobu řešení úpadku.

Plně souhlasím s výsledkem citovaného usnesení, jen si nejsem jist, zda snížení (pokud jde o cestu) obstojí i ve vztahu k náhradě hotových výdajů, neboť dle ust. § 38 odst. 3 InsZ lze moderovat (snížit) toliko odměnu. Výše nahrazovaných hotových výdajů stanoví výlučně Vyhláška o odměně insolvenčního správce, a to aniž by v sobě obsahovala mechanismy umožňující snížení náhrady hotových výdajů.

Sdílet