Oddlužení zatím moc netáhne. Češi jsou obezřetnější, než se čekalo

Zadlužení Češi jsou vůči osobním bankrotům obezřetnější, než se čekalo. Vlna nových návrhů může přijít na podzim.

Po dvou měsících, kdy mohou Češi požádat o oddlužení za značně výhodnějších podmínek než kdy dřív, možnosti využilo téměř sedm tisíc lidí. Počet žádostí o osobní bankrot už v červnu stoupl ve většině krajů na dvojnásobek. Podle odborníků na insolvence se však nenaplnilo očekávání, že bankrotářů úderem měsíce června přibude až několikanásobně.

Důvodů může být řada – dlužníci se již adaptovali na život s exekucemi a nechtějí být pod kontrolou insolvenčních správců, navíc v exekuci jim měsíčně zůstává víc peněz. Roli mohou hrát i letní prázdniny, kdy si lidé chtějí užívat a řešení starostí odkládají na září.

„Dluhové poradenství je obecně každý rok o prázdninách hlušší. Lidé chtějí alespoň v létě vytěsnit nepříjemné věci,“ potvrdil Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení.

Podobně to vidí i Tomáš Valášek, ředitel společnosti Insolvence 2008. „Těch možných vysvětlení je několik. V první řadě je potřeba vnímat, že červenec je dlouhodobě z pohledu nápadu nejslabším měsícem roku – lidé jsou na dovolených a vše řeší většinou až po nich. I přesto byl červenec 2019 rekordním měsícem s počtem insolvenčních návrhů na 4214 osob a byl ještě silnější, než červen 2019 s 3547 fyzickými osobami vstupujícími do insolvence. V roce 2018 se jednalo o 1914 osob v červnu a 1653 osob za červenec. Jedná se tak o nárůst o 155% v červenci. Dá se proto očekávat, že hlavní vlna nás čeká na podzim.”

V Česku je vedena exekuce na zhruba 800 tisíc lidí. Všichni dlužníci, kteří mají dva a více věřitelů, mohou přitom o oddlužení požádat. Ne každý takový dlužník chce ale podle Hábla z exekuce odejít. „Pro některé jsou dluhy součástí životního stylu, na nějž se plně adaptovali. Vyhovuje jim i určitá beztrestnost – když dostanou pokutu, nijak to neřeší a nezaplatí, protože mají už desítky jiných exekucí,“ vysvětlil.

Přísné jen na začátku

Ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích dorazilo v červnu 244 žádostí o oddlužení. V červenci o osm víc. „Podle toho, jak se hovořilo o tom, komu všemu má novela pomoci, jsme čekali, že počet žádostí bude mnohem vyšší,“ řekl LN místopředseda soudu Zdeněk Strnad.

Jedním z regionů, který pocítil největší nápor nových podání, je Ústí nad Labem. Loni v červenci k němu směřovalo 193 žádostí o povolení oddlužení, letos jich bylo 477. „Nečekal bych, že by počet žádostí měl růst rapidněji. První filtr je totiž ještě před branami soudu,“ uvedl Tomáš Zadražil, místopředseda Krajského soudu v Ústí nad Labem.Příčiny vidí na několika místech. „Dlužníci musí na začátku řízení prokázat, že mají alespoň 2200 korun měsíčně, což je pro řadu z nich dost peněz. Paradoxem ale je, že tato bariéra v zásadě platí jen na začátku, pro samotný průběh oddlužení tak důležitá není,“ dodal Strnad. Upozornil na to, že tvrdé vstupní podmínky záhy opadají. Například důvodem pro zrušení oddlužení je situace, kdy dlužník nebude vlastním zaviněním schopen déle než tři měsíce platit běžné výživné a odměnu insolvenčnímu správci. „Když ale takovou situaci dlužník sám nezaviní, tak mu to projde,“ konstatoval Strnad.

Naráží na to, že návrh na povolení oddlužení si nemůže dlužník sepsat sám. Dokument může vyhotovit jen advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce či jiná akreditovaná osoba, například neziskové organizace. „Řada dluhových poraden má ale už nyní čekací lhůty dva až tři měsíce,“ upozornil Hábl.

Chyby v návrzích

Nová úprava oddlužení přinesla komplikace i těm, kdo návrhy sepisují. Dokumenty mají totiž splňovat jiné náležitosti, než tomu bylo doposud. „Zvýšil se počet odmítnutých návrhů. Jde ale o obvyklý stav při významnějších změnách právní úpravy,“ myslí si insolvenční správce Michal Žižlavský.

Jednu z nejvyšších hodnot chybovosti u návrhů na oddlužení hlásí Krajský soud v Praze. „Po aktuální novele došlo ke zdvojnásobení počtu odmítnutých návrhů oproti průměru v předchozím roce,“ uvedl místopředseda soudu Jiří Grygar.

Kámen úrazu dle Strnada tkvěl zejména v tom, že v listině nebyl dostatečně osvědčen úpadek dlužníka. Ten je přitom prokázán, když má dlužník více věřitelů a peněžité závazky alespoň 30 dnů po lhůtě splatnosti. Právě přesný termín splatnosti v návrzích často chyběl.Na špici tohoto žebříčku soudů je i ten jihočeský. Podle Strnada se ale situace už lepší. V červnu tam měli zhruba 18 procent návrhů, jež neprošly kvůli nesrozumitelnosti či neurčitosti. O měsíc později už počet vadných podání klesl na pět procent.

Nápor soudy teprve čeká

Krajské soudy, pod něž agenda osobních bankrotů spadá, větší nápor očekávají na podzim. Schválení oddlužení má totiž několik fází a podání návrhu je jen začátek, který je pro soud méně administrativně náročný.

Na přetíženost personálu přitom zástupci justice upozorňují dlouhodobě. Kapacity ale posilovat nemohou, protože je nemají z čeho zaplatit. „K personálnímu posílení, které by odpovídalo dvojnásobnému počtu nových návrhů, není dostatek rozpočtových prostředků. Tabulkové platy administrativy soudů i přes jejich nedávné zvýšení nejsou zejména v Praze konkurenceschopné. To platí hlavně u zapisovatelek, které si jako pokladní v supermarketu vydělají daleko více,“ konstatoval Grygar.„Plnou zátěž pocítíme v září a říjnu, kdy začnou od insolvenčních správců přicházet provedené přezkumy a kdy se dostaneme do fáze schvalování oddlužení a budeme řešit případné námitky. Tehdy budeme muset přezkoumávat všechny listiny,“ predikoval Zadražil. Vytíženost bude pravděpodobně znamenat delší dobu vyřizování insolvenční agendy.

V tom se shodl se Strnadem i Zadražilem, jež vedle toho trápí i to, že by nový personál neměli kvůli omezené kapacitě soudních budov stejně kam posadit.

Průběh oddlužení

  • Sepsání návrhu na oddlužení
    Nemůže jej sepsat dlužník sám. Je třeba využít profesionála – insolvenčního správce, advokáta, notáře, exekutora, akreditované neziskové organizace – za návrh si mohou účtovat max. 4000 Kč bez DPH nebo 6000 bez DPH, pokud jde o společné oddlužení manželů.
  • Insolvenční soud (krajský soud podle místa trvalého bydliště) vydá usnesení o úpadku a povolení oddlužení. Dlužníkovi je přidělen insolvenční správce.
  • Insolvenční správce provede přezkum pohledávek a připraví zprávu pro oddlužení, kde zhodnotí osobní, majetkové a příjmové poměry dlužníka.
  • Insolvenční soud vydá usnesení o schválení oddlužení, ve kterém stanoví, jakým způsobem bude oddlužení provedeno.
  • Insolvenční správce dohlíží na průběh oddlužení, které se provede zpeněžením majetku nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku.
  • Soud rozhodne o splnění oddlužení. To bude splněno po pěti letech, nebo vždy za podmínky splacení 100 % dluhů, nebo po uplynutí tří let za podmínky splacení alespoň 60 % dluhů, či pokud je dlužník starobním či invalidním důchodcem. Podmínkou je vynaložení veškerého spravedlivě požadovatelného úsilí k plnému uspokojení věřitelů.
  • Všechny exekuce jsou následně zastaveny.

Zdroj: Lidovky

Sdílet