Novela insolvenčního zákona – verze 2019 – 1.

Zákonodárce nás svými novelami insolvenčního zákona otužuje soustavně, a tím brání ustrnutí naší mysli; za to mu patří velký dík.

Je třeba rázně odmítnout výhrady škarohlídů o kvalitě aktuální novely. Lidská mysl je svým založením nostalgická. Je třeba si uvědomit, že i po aktuální novele přijdou další novely…a další a další. Jednou budeme rádi na dnešní insolvenční dobu reprezentovanou novelou vzpomínat..užijme si ji.

V souvislosti s nadcházející novelou publikuje autor Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek sérii 8 článků, které obsahově vychází z jeho přednášek, týkají se sporných témat a jsou pojaty více do hloubky a více diskutabilně. Jejich cílem je mimo jiné připravit účastníky seminářů na jeho přednášky tak, aby byli schopni ke konkrétním tématům diskutovat.

Úvodem

Dne 1. 6. 2019 vstoupí v účinnost [vyjma zrušení informační povinnosti o zahájení insolvenčního řízení (§ 102) a o rozhodnutí o úpadku (§ 139), která vstoupí v účinnost 1.6.2022] novela IZ provedená zákonem č. 31/2019 Sb. (dále jen „Novela“).

Novela má celkem 141 bodů. Důvodová zpráva k (původnímu znění) Novely a k většině pozměňujících návrhů je dostupná na: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=71.

Více než kdy dříve se vyplatilo netrápit se průběhem legislativního procesu a vyčkat na konečný výsledek, mající jen málo co společného s tím, co do něj vstupovalo.

Statistická vložka

Za 4811 dnů platnosti IZ (ke dni 1. 6. 2019) se jedná se o 35. novelu (počítaje v to i rušící nálezy Ústavního soudu). To představuje průměrně jednu novelu za 19 týdnů, 4 dny, 10 hodin, 58 minut a 13,4 sekund. Za dobu účinnosti IZ se pak jedná o průměrně jednu novelu za 17 týdnů, 23 minut a 30,9 sekund.

Kupříkladu zákon o konkursu a vyrovnání za 6017 dnů své platnosti doznal jen 28 změn, tedy průměrně jednu novelu za 7 měsíců, 1 den, 19 hodin, 55 minut a 42,8 sekund.

Císařské nařízení č. 337/1914 ř.z., jímž se zavádí řád konkursní, řád vyrovnávací a řád odpůrčí za 6078 dnů své platnosti doznal 4 změn, tedy průměrně jednu novelu za 4 roky, 7 měsíců, 2 týdny, 6 dnů, 22 hodin, 31 minut a 32 sekund.

Konečně zákon č. 64/1931, kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí za 7219 dnů (bez pár týdnů 20 let) své platnosti došel 1 (slovy jedné) změny.

Jak my to dnes máme pestré, podnětné a lidskou mysl udržující bdělou.

Přechodné ustanovení

„V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“

Přechodná ustanovení představují pravidla řešení střetů více vedle sebe stojících právních úprav, a to při vědomí toho, že se nikdy nepodaří vyřešit všechny problémy.

Okamžik určující použití IZ ve znění před Novelou, či po ní, je vydání rozhodnutí o úpadku (samotné zahájení insolvenčního řízení nebylo třeba ani zmiňovat, mimo toto řízení lze o úpadku rozhodnout jen stěží).

To představuje první problém. Jak bude uvedeno později, tak i přes pravděpodobnost 60% uspokojení nezajištěných pohledávek bude někdy nutné zamítnout návrh na povolení oddlužení, neboť dlužník bude věřitelům poskytovat plnění nižší, než zákonem požadované [§ 395 odst. 1 písm. b) IZ].

V takovém případě se obezřetný a informovaný dlužník bude snažit podřídit režimu IZ před Novelou, svůj návrh podá včas (např. 1. 4. 2019), přesto jen vlivem pomalého rozhodování soudu se řízení bude řídit IZ po Novele. Ještě zřetelnější může tento problém být v případě, kdy např. soud návrh dlužníka z roku 2018, tedy ještě před přijetím Novely, chybně odmítl, aby následně po rušícím rozhodnutí odvolacího soudu rozhodl po 1. 6. 2019 o úpadku, a tím celé řízení podřídil IZ po Novele.

Druhým problémem je aplikace řečeného pravidla nejen na insolvenční právo hmotné (což je ještě pochopitelné), nýbrž i na insolvenční právo procesní, což je pochopitelné jen obtížně.

I v roce 2025, 2030… budeme pro řízení s úpadkem před Novelou aplikovat IZ ve znění účinném do 31. 5. 2019, a to vzdor (jistě četných) novel, včetně těch technických či harmonizačních. Stejné bude platit pro aplikaci OSŘ (třebaže již dávno může platit civilní procesní předpis nový, tedy možná).

Několik praktických příkladů: O hromadných návrzích na změnu věřitele bude (na podkladě jediného návrhu) v části řízeních rozhodováno a v části dojde ke změně uplynutím třídenní lhůty, aniž by soud o tom vydával rozhodnutí (lze předpokládat, že je-li novelizovanou sankcí za to, že soudy v třídenní lhůtě nestihnou rozhodnout, to, že již rozhodovat nemusí a nemají, tak se rozhodnutí pravidelně nebudou stíhat vydávat, zejm. dostojí-li návrh svému označení – hromadný).

Věřitelům poplyne lhůta k odvolání např. proti rozvrhovému usnesení ve starých řízeních od zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (aniž by usnesení bylo věřiteli zvlášť doručováno). V nových řízeních naopak lhůta poplyne od okamžiku zvláštního doručení. Příkladů by jistě šlo nalézt více.

S druhým problémem souvisí velká nejistota, jak budou formulována přechodná ustanovení následných novel. Buď:

  • stejně jako u Novely, čímž skutečně dojde k výše popsanému zakonzervování IZ, nebo
  • stejně jako u všech dosavadních novel, tedy cestou nepravé zpětné účinnosti, čímž např. bude docházet k novele ustanovení, která v IZ účinném do 31. 5. 2019 nejsou, nebo
  • cestou výčtových přechodných ustanovení, uvádějících konkrétně u každého novelizovaného ustanovení, zda je jím novelizován IZ v platném znění anebo též ve znění účinném do 31.5.2019. V takovém případě bude nutné se přimluvit za to, aby vydavatelé úplných znění zákonů vydávali a komentovali oba insolvenční zákony, nikoliv jen jeden.

Nezbývá než doufat, že zákonodárce, vědom si řečených rizik (spíše však jistot), zjedná rychle (tedy do 31. 5. 2019) nápravu.

Závěrem

S pokorou k tomu, že výklad Novely bude na odvolacích a dovolacím soudu, si dovolím každé úterý na těchto stránkách nabízet svůj pohled na vybraná novelizovaná ustanovení IZ, a to až do seminářů na téma Novely, které se uskuteční 30. 4. 2019 v Praze a 7. 5. 2019 v Brně.

Cílem nebude nabízet definitivní odpovědi (to z povahy věci ani nelze), nýbrž klást otázky, nabízet možnosti, podnítit k úvahám a přispět tím k lepší přípravě a ve svém důsledku k lepší insolvenci.

Držme si palce.

Následující týden, vždy v úterý bude publikován další článek z osmidílné série autora. 

Autor: Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek

Sdílet