NBZ: Přípustnost odvolání proti usnesení o stanovení jiné výše měsíčních splátek vydanému po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty

Třicátý pátý judikát komentovaný Tomášem Jirmáskem.

17. 5. 2021. Názory prezentované v tomto článku jsou mými soukromými názory. Při vašem hodnocení prosím o přísnost a o to, abyste mi své názory, výhrady, podněty, ale i náměty na zajímavá rozhodnutí zasílali na e-mail: tjirmasek@ksoud.pha.justice.cz Tomáš Jirmásek, soudcem insolvenčního úseku Krajského soudu v Praze od 17. 11. 2011. 

Nemělo by zapadnout, že Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 30. 9. 2020, č. j. 2 VSOL 423/2020-B-28 (KSBR 31 INS 9045/2019) mj. rozhodl, že proti rozhodnutí insolvenčního soudu o stanovení jiné výše měsíčních splátek dle ust. § 398 odst. 5 věty první a šesté InsZ, ve znění účinném od 1. 6. 2019, není odvolání přípustné. Řečené vyplývá přímo z poslední věty citovaného ustanovení, a platí to bez ohledu na to, zda insolvenční soud poskytne mylné poučené o přípustnosti takového odvolání.

Sluší se připomenout, že:

  • věta první citovaného ustanovení stanoví, že dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení nebo v odůvodněných případech nejpozději při jednání s insolvenčním správcem podle ust. § 410 odst. 2 InsZ, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek, a
  • věta šestá pak stanoví, že insolvenční soud může obdobně stanovit jinou výši měsíčních splátek i po schválení oddlužení, jestliže o to požádá dlužník pro změnu poměrů.

Naproti tomu však podle ust. § 406 odst. 4 i. f. InsZ platí, že proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty může podat odvolání:

  • dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo
  • věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Situace se tak zdá jasná v případě, kdy o stanovení jiné výše měsíčních splátek je rozhodováno na základě návrhu dlužníka po schválení oddlužení = odvolání není přípustné, jedná se o komentovaný případ.

Situace se však z citovaných ustanovení zdá nejasná v případě, kdy je o stanovení jiné výše měsíčních splátek rozhodováno spolu se schválením oddlužení:

a) Dle ust. § 398 odst. 5 poslední věty InsZ odvolání není přípustné (k tomu se obiter dictum hlásí i komentované usnesení).

b) Dle ust. § 406 4 i. f. InsZ může odvolání podat dlužník, kterému soud plně nevyhoví, nebo věřitel, hlasoval-li proti povolení jiné výše měsíčních splátek. Tento případ komentované usnesení neřešilo, na jeho rozřešení si (v rámci ratio decidendi) musíme počkat.

Střet (nesoulad) dvou rozhodných právních norem je přímý (na rozdíl od komentovaného případu, kde – mám za to – se jedná o střet pouze v případě výkladu teleologického).

 

Sdílet