Místo, kde kvetou insolvence?

Vyjádření ke článku v Lidových novinách z pondělí 9. dubna 2018, ve kterých Kateřina Kolářová popisovala činnost naší provozovny v Praze.

AD VZHLED PROVOZOVNY A JEJÍ VYBAVENÍ

Předmětná provozovna je na veřejnosti dostupném místě a je označena v souladu se zákonem. Členěna je na dvě kanceláře, z nichž jedna je větší a jsou v ní dva psací stoly, skříně a tiskárna. Druhá místnost je určena pro schůzky s dlužníky, případně věřiteli. Vybavena je stolem a čtyřmi židlemi. Při kontrole MSp nedošlo k žádné výtce stran označení nebo vybavení provozovny. 

Naprostá většina schůzek v provozovně je domluvena předem. Pokud by však i přesto došlo k tomu, že přijdou na schůzku dva dlužníci současně, je možné je usadit každého do jiné místnosti a jednání vést v důstojných podmínkách (viz vyjádření mluvčí MSp Machálkové).

Co se týká obsazenosti provozovny, pravidelně jej vyhodnocujeme společně s tím, zda vytížení a dostupné vybavení plně odpovídá návštěvnosti provozovny. Aktuální stav provozovny dokládají přiložené fotografie. Jejich vyhodnocení ponecháváme na čtenáři. 

AD ZASTOUPENÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE ZAMĚSTNANCEM

Pracovníci provozoven nevykonávají činnosti, které jsou vyhrazeny insolvenčnímu správci osobně, tedy např. přezkumná jednání či obhlídky majetku. Naprostá většina insolvenčních správců zastoupených na dané provozovně má s pracovníkem provozovny uzavřenu dohodu o provedení práce. Ostatní udělují této osobě plnou moc. 

Správce je tedy v naprosté většině případů zastoupen vlastním zaměstnancem, který je řádně proškolen k administrativně-organizačním úkolům, jež na provozovně vykonává. Na pracovníky provozoven je dále kladen požadavek bezúhonnosti a rovněž je smluvně velmi přísně ošetřena jejich mlčenlivost. Z žádného právního předpisu nevyplývá, že by zaměstnanec jednoho insolvenčního správce nemohl být zároveň zaměstnancem jiného insolvenčního správce. Možnost být na provozovně zastoupen zaměstnancem nebo třetí osobou na základě plné moci potvrdil Ústavní soud České republiky v nálezu ze dne 9. února 2016, sp. zn. Pl. ÚS 17/15, z něhož uvádíme: „Užívá-li pak zákonodárce v tomto zákoně slovní obrat ‘skutečně vykonává činnost’ (§ 5a odst. 1 a 4), není možno je vykládat tak, že se jím rozumí osobní výkon činností samotným správcem, nýbrž že je ve svém sídle či provozovně fakticky činný, byť jsou konkrétní činnosti zajišťovány jeho zaměstnanci nebo jinými pověřenými, zmocněnými osobami.

Nakonec odkazuji na starší články k této problematice a naše stanovisko, které jsme k vyhlášce o personálním a materiálním vybavení MSp zaslali.

Zdroj: Redakce IZ

Sdílet