Ministerstvo u odměn postupuje jako „Chytrá horákyně“. Je třeba je zvýšit, upozorňují insolvenční správci

Odměna insolvenčních správců se podle nové vyhlášky nezvedne. I přes zkrácení doby oddlužení z 5 na 3 roky však zůstane stejná. Podle prohlášení ministerstva spravedlnosti je to vstřícný krok k insolvenčním správcům. Ti však trvají na tom, že odměny je třeba zvýšit.

„Mrzí mě, že ve věci paušální odměny za vedení oddlužení došlo k řešení ve stylu „Chytrá horákyně“. Přestože inflace od roku 2008 dosáhla kumulativní hodnoty převyšující 50%, odměna zůstává stejná a navíc správce bude její část vymáhat od dlužníka v řadě případů ještě několik měsíců po ukončení oddlužení,“ řekl České justici ředitel společnosti Insolvence 2008 Tomáš Valášek.

Podle Valáška sazba náhrady hotových výdajů se zkrácením doby oddlužení naopak sníží na tři pětiny původní výše. Činnost správce je rozsáhlá a zásadní v počáteční fázi, tedy od povolení do schválení oddlužení, další významnou činnosti správce vykonává ve fázi po schválení oddlužení. Správcům se nyní nelíbí, že zkrácením délky oddlužení z 60 měsíců na 36 by správce přijde o část odměny, ačkoliv činnost v první fázi řízení by zůstala nesnížena. „Vzhledem k dalšímu, zamýšlenému, navyšování povinností insolvenčních správců a růstu nákladů toto považuji za velmi nešťastné a očekávám, že bude třeba v brzké době přikročit k navýšení obou těchto částek,“ míní.

Správci argumentují mimo jiné tím, že výčet činností správce v oddlužení se za posledních 15 let v podstatě zdvojnásobil. Další nové úkony jako vyhodnocení ekonomické nabídky dlužníka a zpřísnění dohledu přináší nyní projednávaná novela insolvenčního zákona. „Základní měsíční odměna insolvenčních správců od roku 2008 zůstala nezměněna. Byla a je ve výši 750,- Kč, paušální částka hotových výdajů je 150,- Kč, ačkoliv náklady správců vyrostly takřka dvojnásobně, kumulovaná inflace je okolo 50 %,“ říká předseda Unie spolků insolvenčních správců Lukáš Stoček. Role insolvenčního správce v řízení je podle něj nenahraditelná, protože hájí společný zájem věřitelů a je prodlouženou rukou soudu.

Vyhláška reaguje na transpozici směrnice o preventivní restrukturalizaci a o insolvenci, a reaguje také na projednávanou novelu insolvenčního zákona, který bude zkracovat délku oddlužení pro všechny na dobu 3 let. Cílem je podle ministerstva spravedlnosti zvýšit právní jistotu insolvenčního správce ve vztahu k odměňování či odstranění rozdílů v odměňování insolvenčního správce za přezkum přihlášených pohledávek v oddlužení na jedné straně a v konkursu nebo v reorganizaci na druhé straně.

Oddlužení a konkurz sjednocen

Ministerstvo také zrušilo rozdíl v přezkumu přihlášky, nyní bude jednotný režim. To správci vítají. „Přezkoumávání přihlášek v oddlužení může být stejně náročné, ne-li náročnější, než v konkurzech. Srovnání odměny za přezkoumání přihlášek pohledávek v oddlužení na konkursní výši tedy napravuje nesystémovou nerovnost a lze je vnímat jedině pozitivně. Bohužel však zůstala systémová nerovnost v odměně za zpeněžení majetku v oddlužení a konkurzu, což by bylo vhodné sjednotit.,“ reaguje Tomáš Valášek.

Podle statistiky, kterou vypracovala Unie spolků insolvenčních správců, tvoří dvě třetiny přihlášek věřitelů ty z bankovních i nebankovních úvěrů. Správce je povinen dle zákona o spotřebitelském úvěru povinen u každého zkoumat, zda věřitel řádně vyhodnotil úvěruschopnost dlužníka. Dále hlídá, zda je úvěrová smlouva platná či jestli je přihláška po právu. „Mám s tím bohaté zkušenosti, je to činnost odborně a časově náročná, náklady významně přesahují výši odměny. Obdobně to platí pro zbylou třetinu pohledávek,“ říká Lukáš Stoček.

Celý článek najdete na: ceska-justice.cz

Sdílet