Milostivé léto potrvá do ledna, netýká se však lidí v oddlužení.

Podle předběžných odhadů by mohlo ulevit až čtvrt milionu dlužníků. 

Milostivé léto začalo platit 28. října a umožní dlužníkům zbavit se exekucí vzniklých z veřejnoprávních dluhů pouhým uhrazením jistiny, nebo její zbývající části a exekučního poplatku.  

Dlužník tak má jedinečnou možnost zbavit se příslušenství pohledávky, které mu bude odpuštěno. Samotné  příslušenství totiž mnohdy narostlo do výše několikanásobně převyšující výši jistiny a šance na splacení celé částky se tak velmi snížila, stejně jako výhled věřitele na zaplacení svých pohledávek.

Jaké jsou podmínky léta?

Týká se exekučních řízení, která byla zahájena nejdéle do 27. 10. 2021, ve kterých je dlužníkem fyzická osoba a věřitelem některý ze subjektů, které výslovně uvádí právní úprava milostivého léta. Jedná se o veřejnoprávní věřitele. K akci se však připojili rovněž někteří soukromoprávní věřitelé, například společnost Home Credit.

Druhou podmínkou je, že v exekučních řízeních, kde k 28. 1. 2021 je zcela již uhrazena jistina, náklady exekuce v minimální výši 750 Kč a sazby DPH, exekutor i bez návrhu exekuci zastaví a povinného osvobodí od placení nezaplaceného příslušenství. Pokud by již bylo příslušenství do té doby částečně uhrazeno a oprávněnému vyplaceno, tak se povinnému nevrací.

Další podmínkou je, že nesmí být dlužník v oddlužení.

Co jsou veřejnoprávní dluhy?

Dluhy vzniklé například vůči dopravnímu podniku, zdravotním pojišťovnám nebo energetické společnosti ČEZ.

Jak má dlužník postupovat a jak zjistí výši jistiny?

Základem je zjistit, zda exekuční řízení splňuje podmínky pro „milostivé léto“, tj. zda je věřitelem zákonem určený subjekt.

U exekutora pak zjistí výši jistiny, ten má o pohledávce aktuální přehled. Mnohdy již dlužník nějaké peníze uhradil, ty se však automaticky neodečítají od jistiny, mnohdy jimi exekutor pokryl příslušenství dluhu, například úroky a podobně. Pokud jistinu splatí a uhradí exekuční poplatek, oznámí skutečnosti exekutorovi. Ten by měl zastavit exekuci a rozhodnout o osvobození od placení příslušenství a vyhotovit rozhodnutí v písemné podobě a rozeslat bez zbytečného odkladu. 

Naopak může dojít k tomu, že dlužník uhradil jistinu a nyní mu zbývá už jen příslušenství. Tuto exekuci vymaže tím, že exekutorovi v době milostivého léta oznámí, že využívá této možnosti a pošle zmíněných 907, 50 Kč (750 Kč bez DPH) na úhradu nákladů ukončení exekuce.

Přečtěte si také:  Milostivé léto na exekuce – podrobný průvodce (exekuceinfo.cz)

Autor: Redakce IZ

Sdílet