Jak přihlásit pohledávku?

Je povinností věřitele kontrolovat své pohledávky. Na to, že se dlužník dostal do úpadku a je s ním vedeno insolvenční řízení, věřitele nikdo neupozorní.

Je tedy vhodné sledovat, jestli s dlužníkem nebylo zahájeno insolvenční řízení. Tuto informaci lze kontrolovat na webové stránce justice.cz nebo zcela automaticky pomocí služby Monitoring rejstříku.

Pokud nastane situace, kdy dlužník skončí v insolvenčním řízení, je na věřiteli, aby podal přihlášku pohledávky k dlužníku. Ta se podává na insolvenční soud, pod kterým je dané insolvenční řízení vedeno.

Přihlášku pohledávky je možné podat od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím soudu o úpadku. Lhůta však nesmí být kratší třiceti dnů a delší než dva měsíce. K přihláškám, které jsou podány po uplynutí lhůty, insolvenční soud nepřihlíží.

Formulář pohledávky
Přihláška pohledávky se podává pomocí formuláře, který je veřejně přístupný zde, jsou tu také pokyny pro jeho vyplnění.

Přihláška se podává včetně příloh ve dvojím vyhotovení na soud. Jedno vyhotovení je určeno insolvenčnímu soudu a druhé soud přepošle insolvenčnímu správci, který má případ na starosti. Přihlášku je nutné v závěru podepsat oprávněnou osobou. Pokud přihlášku podepisuje jiná osoba než věřitel (statutární orgán věřitele), je nutné doložit zmocnění pro osobu, která přihlášku podepisuje.

Přílohy přihlášky
K přihlášce je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává. Jde zejména o uzavřené smlouvy, odběratelem potvrzené dodací listy, vystavené faktury, doklad osvědčující doručení faktury, výzvy k úhradě dlužných částek, případné žaloby na plnění, dodatky ke smlouvám, škodové protokoly atd.

Přihlášku včetně příloh lze podat písemně, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, nebo pomocí datové schránky.
V případě, že si s podáním přihlášky nejste jisti, doporučujeme obrátit se na advokáta.

Autor: redakce Insolvenční zóny

Sdílet