NBZ: Důsledky uzavření smíru ve sporu o pravost či výši pohledávky na aplikaci ust. § 178 odst. 1 InsZ

Třicátý druhý komentář judikátu Tomáše Jirmáska.
 

26. 4. 2021. Názory prezentované v tomto článku jsou mými soukromými názory. Při vašem hodnocení prosím o přísnost a o to, abyste mi své názory, výhrady, podněty, ale i náměty na zajímavá rozhodnutí zasílali na e-mail: tjirmasek@ksoud.pha.justice.cz Tomáš Jirmásek, soudcem insolvenčního úseku Krajského soudu v Praze od 17. 11. 2011.  

Nemělo by zapadnout, že Nejvyšší soud usnesením ze dne 28. 1. 2021, č. j. 29 NSČR 17/2020-P1-31 (KSBR 45 INS 489/2014)[1] mj. konstatoval, že rozhodnutí, jímž insolvenční soud za podmínek formulovaných v ust. § 162 odst. 2 InsZ ve sporu o určení pravosti nebo výše přihlášené pohledávky schválí smír účastníků, podle kterého pohledávka zčásti nebude považována za pravou nebo podle kterého bude výše pohledávky určena menší než přihlášenou částkou, má v tomto rozsahu účinky srovnatelné s částečným zpětvzetím pohledávky ve smyslu ust. § 178 odst. 2 InsZ.

Řečené vychází z toho, že při uzavírání smíru popírající osoba uzavírá s věřitelem dohodu za účelem jejího autoritativního potvrzení insolvenčním soudem, podle které může být ujednáno a dosaženo stejného výsledku, jako kdyby popírající osoba částečně vzala zpět své popření a přihlášený věřitel částečně vzal zpět přihlášku pohledávky. Tím obě strany sporu dosáhnou hospodárným způsobem stejného následku a dojde ke zjištění pohledávky dle ust. § 201 odst. 1 písm. d) InsZ.

Ačkoli InsZ na takovou situaci výslovně nepamatuje, Nejvyšší soud však nepochybuje o tom, že stejného výsledku jako zpětvzetím přihlášky pohledávky dle ust. § 178 odst. 2 InsZ může být dosaženo i uzavřením smíru v incidenčním sporu dle ust. § 159 odst. 1 písm. a) InsZ, tedy v incidenčním sporu o pravost či výši přihlášené pohledávky, a jeho následným schválením. Je-li takový smír uzavřen (a schválen) a činí-li zjištěná výše pohledávky méně než 50 % její původní přihlášené výše, nedochází tím k naplnní podmínek pro uplatnění některé ze sankcí dle ust. § 178 odst. 1 InsZ (k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna a věřitel je povinen zaplatit částku až do výše nezjištěné pohledávky) [s výjimkou případné aplikace § 182 InsZ].

Opačný výklad jde proti smyslu a účelu úpravy ust. § 178 InsZ i proti podstatě soudního smíru, ve kterém mohou strany sporu vypořádat veškeré vztahy týkající se předmětu sporu, je-li to podle právních předpisů možné. Požadavek, aby věřitel, který se chce vyhnout sankci dle ust. § 178 odst. 1 InsZ, musel vždy nejprve vzít přihlášku pohledávky zpět, vyčkat právní moci rozhodnutí dle ust. § 184 InsZ a až poté by mohl uzavřít s popírající osobou smír v odporovém sporu, by byl výrazem přepjatého formalismu, uzavírá Nejvyšší soud.


[1]Komentované usnesení nebylo ke dni zveřejnění tohoto článku dosud na stránkách Nejvyššího soudu uveřejněno.

Sdílet