3. DÍL: Povolení oddlužení

Jaké jsou podmínky pro povolení oddlužení, pro opakované návrhy na povolení oddlužení a co je přezkoumání pohledávek?

1.1. Co musíte splnit, aby vám bylo oddlužení povoleno?

Současně musíte splnit následující podmínky:

a) podat návrh na povolení oddlužení, který soud neodmítne, tj. návrh úplný a se všemi přílohami, které mají být připojeny podle insolvenčního zákona nebo podle výzvy insolvenčního soudu

b) jakožto dlužník musíte mít poctivý záměr (blíže viz bod 2. této kapitoly)

c) musíte být schopni splnit oddlužení v minimálně nezbytné míře.

KDY JE ODDLUŽENÍ SPLNĚNO?

PRAVIDLO A)

 • pokud jste jako dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši.
 • to bude naplněno jen, když z přihlášených nezajištěných pohledávek bude vámi uhrazeno 100 % jejich přihlášené a zjištěné výše včetně části pohledávek, která bude zařazena do kategorie podřízených pohledávek[1],

PRAVIDLO B)

 • pokud jste coby dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek.
 • bude přihlíženo k rozdělení nezajištěných pohledávek na nepodřízené a podřízené[2].  Při posouzení, zda jste za 3 roky plnění splátkového kalendáře dosáhl hranice minimálně 60 % nezajištěných pohledávek, bude insolvenční správce zohledňovat pouze sumu nepodřízených nezajištěných pohledávek. 

PRAVIDLO C)

 • po dobu 5 let od schválení oddlužení vám jakožto dlužníku nebylo oddlužení zrušeno a vynaložil jste veškeré úsilí, které po vás bylo možno spravedlivě požadovat, k uspokojení pohledávek svých věřitelů,
 • když jste splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek, soud bude předpokládat, že jste tuto povinnost neporušil,
 • bude přihlíženo k rozdělení nezajištěných pohledávek na nepodřízené a podřízené,
 • když neuhradíte věřitelům alespoň 30 % pohledávek, bude oddlužení úspěšné, pokud uhradíte na nepodřízené nezajištěné pohledávky částku jako na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce[3].

1.2. Problém opakovaného návrhu na povolení oddlužení

O oddlužení nelze znova žádat, když:

a) v předchozích 10 letech jste byl jakožto dlužník úspěšně oddlužen,

b) v předchozích 5 letech soud váš návrh na povolení oddlužení zamítl pro nepoctivý záměr,

c) v předchozích 5 letech vám nebylo oddlužení schváleno pro nepoctivý záměr,

d) v předchozích 5 letech vám bylo oddlužení schváleno, ale v jeho průběhu zrušeno pro nepoctivý záměr,

e) v předchozích 3 měsících jste návrh na oddlužení podal a následně jej vzal zpět.[4]

Soud existenci této překážky může prominout.[5] Je na vás, abyste o prominutí této překážky  požádal a uvedl pravdivě důvody, pro které by měl soud tuto překážku prominout.

Za nepoctivý záměr se nepovažuje skutečnost, že jste coby dlužník neměl dostatek peněz na placení oddlužení.

2. Co to je nepoctivý záměr?

Za nepoctivý záměr bude soud považovat zejména následující situace:

 • neúplný popis okolností, které vedly k vašemu úpadku,
 • neuvedení přesných informací např. o adrese, kam vám lze doručovat písemnosti soudu,
 • uvedení nepřesných informací o vašem majetku,
 • neuvedení všech příjmů, zejména příjmů, ze kterých lze provádět srážky pro oddlužení.

Jakožto dlužník musíte po podání návrhu na povolení oddlužení řádně spolupracovat se soudem, přebírat soudní zásilky, reagovat na výzvy soudu k doplnění insolvenčního návrhu apod.[6]

3. O čem všem insolvenční soud rozhodne, když povolí oddlužení?

Když se soud rozhodne vyhovět návrhu na povolení oddlužení, vydá soud rozhodnutí, ve kterém:

 • rozhodne o vašem úpadku,
 • určí, kdo bude insolvenčním správcem,
 • rozhodne, že vám povoluje oddlužení,
 • vyzve věřitele, aby do 2 měsíců od povolení oddlužení přihlásili u soudu své pohledávky,
 • vyzve věřitele, aby do 7 dnů sdělili soudu, zda chtějí svolat schůzi věřitelů.[7]

Účinky tohoto rozhodnutí nastanou v okamžiku, kdy bude toto rozhodnutí zveřejněno v insolvenčním rejstříku.8]

4. Přezkoumání pohledávek věřitelů – které pohledávky budou uspokojovány

Po uplynutí 2 měsíců od zveřejnění rozhodnutí o povolení oddlužení insolvenční správce určí termín, kdy se s vámi setká a projednáte spolu přihlášené pohledávky. Musíte se k jednání dostavit osobně, stejně tak insolvenční správce se tohoto jednání musí účastnit osobně. Z jednání uděláte zápis, který je předložen soudu a kde budou zachycena vaše stanoviska ke každé jednotlivé přihlášené pohledávce.

Při tomto jednání, které se nazývá přezkumné jednání, se insolvenční správce i dlužník závazně vyjádří, zda každou jednotlivou pohledávku

 • uznává,
 • popírá její výši (přihlášenou částku),
 • popírá její důvod (např. smlouva o úvěru nebyla uzavřena, půjčka nebyla věřitelem ve skutečnosti vůbec poskytnuta apod.),
 • popírá pořadí (např. zástavní právo k majetku dlužníka nebylo zřízeno).

Když vy jakožto dlužník nebo insolvenční správce popřete některou z pohledávek, musíte svůj názor následně uhájit v řízení před soudem, je proto nutné si každé stanovisko dobře rozmyslet.

Dlužník i insolvenční správce mohou vzít zpět stanovisko, že některou pohledávku popírají, pokud ale pohledávku uznají, už to po skončení přezkumného jednání nemohou vzít zpět.

Příště si přečtete:

Schválení oddlužení, Způsoby plnění oddlužení

 • jak lze oddlužení plnit
 • rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení
 • rozhodnutí o neschválení oddlužení

[1] § 172 odst. 2 věta druhá IZ: „Je-li způsobem řešení úpadku oddlužení, za podřízené pohledávky se s výjimkou pohledávek uvedených v § 170 považují také úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů a smluvní pokuta sjednaná pro případ prodlení s plněním přihlášené pohledávky, není-li taková smluvní pokuta dluhem z podnikání, ve výši, ve které v souhrnu převyšují výši jistiny přihlášené pohledávky k okamžiku jejího vzniku.

[2] Viz poznámka 1

[3] § 168 odst. 2 písm. a) IZ: „hotové výdaje a odměna insolvenčního správce“

[4] § 395 odst. 3 až 6 IZ

[5] § 395 odst. 6 IZ: „…jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, zejména zavázal-li se dlužník z ospravedlnitelného důvodu nebo existuje-li výrazný nepoměr mezi výší dluhu a poskytnutého plnění.

[6] § 395 odst. 2 IZ: „Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.“.

[7] § 136 IZ

[8] https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Sdílet