Soudní přezkum ve věcech správního trestání – aktuální judikatura správních soudů

Pořadatel: Agentura BOVA

Termín konání:
14. května 2019 od 09:00 do 16:00
Místo konání:
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Přednášející:
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

OBSAH SEMINÁŘE:

Již téměř dva roky je v účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a jeho dva doprovodné zákony. Tak jako v případě jiných předpisů upravujících činnost veřejné správy, je i při výkladu těchto předpisů nezbytné vycházet také z rozhodovací praxe správních soudů, zejména z judikatury Nejvyššího správního soudu. Tím spíše, že řada ustanovení nového přestupkového práva je přímou reakcí na judikaturu k předchozí právní úpravě.

Seminář je primárně zaměřen na seznámení účastníků s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu a krajských soudů rozhodujících ve správním soudnictví. V rozhodovací činnosti soudů jsou vykládány základní pojmy a instituty předpisů upravujících trestání za správní delikty. Pozornost je věnována jak hmotněprávním otázkám, tak procesní úpravě řízení ve věcech správního trestání.

Samostatnou a významnou kapitolou je problematika judikatury správních soudů jako pramene (poznání) práva. I s odkazy na relevantní rozhodnutí Ústavního soudu a správních soudů budou účastníci semináře seznámeni se zásadami práce s judikaturou a limity její využitelnosti v praxi správních orgánů i dotčených osob a jejich zástupců.

Materie je tak velmi rozsáhlá a výrazně překračuje meze oboru. Judikatura soudů je zpracována a publikována z technických důvodů jen v malém rozsahu a není rychle a snadno dostupná. Je proto vhodné získat a udržovat průběžnou vědomost o tom, jaké otázky v pojednávaném oboru soudy ve správním soudnictví řešily a řeší.

Poskytnutí aktuálních informací o výkladu institutů přestupkového práva, jak je podávají soudy ve své rozhodovací činnosti, je proto hlavním cílem semináře.

Účastníci budou v  přednášce seznámeni se starší i zcela aktuální judikaturou českých soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Komentované judikáty jsou při výkladu systematicky seřazeny a vybrány se zvláštním zřetelem k rozhodnutím (dosud) nepublikovaným.

Sdílet článek: