Mgr. Bc. Tomáš Jirmásek: Distribuční schéma splátkového kalendáře 3. díl

Na základě semináře na téma Aktuální otázky insolvenčního řízení po novele iz 64/2017 Sb, kde se rozproudila diskuse k tématu Distribuční schéma, připravil Mgr. Bc. Jirmásek doplňující informace.

Pokračování ze dne 10. října. První díl naleznete ZDE, druhý díl ZDE.

NĚKTERÉ PŘÍPADY ZMĚNY DISTRIBUČNÍHO SCHÉMATU

1. Zpětvzetí přihlášky pohledávky

Věřitel vezme dne 1.8.2017 zpět přihlášku své pohledávky, dne 1.9.2017 toto zpětvzetí vezme soud na vědomí usnesením, které nabyde právní moci dne 1.10.2017.

Insolvenční správce:

a)      Bezodkladně po 1.8.2017 přestane věřiteli zasílat splátky připadající na jeho pohledávku a bude je (neformálně) deponovat na podúčtu.

b)     Bezodkladně po 1.10.2017 předloží soudu návrh změny distribučního schématu, obsahující

  • nový poměr pohledávek (nezahrnující již tu zpětvzatou) a
  • informaci (komentář), že rozdělí dosud od 1.8.2017 deponovanou částku mezi ostatní věřitele podle změněného distribučního schématu;

soud takové podání zveřejní vyhláškou (např.) dne 16.10.2017.

c)      (Nejsou-li podány námitky – insolvenční správce ověří nahlédnutím do insolvenčního rejstříku): deponovanou částku v první následné (změněné) distribuci (v listopadu) rozdělí v souladu se změněným distribučním schématem.

Minimální doba, po kterou není vhodné rozdělování splátek změnit a deponaci vyplatit / rozdělit, je 14 dnů od zveřejnění vyhlášky (7 dnů k námitkám + 7 dnů na jejich případné doručení a zveřejnění).

2. Popřená pohledávka

Dlužník popře nevykonatelnou pohledávku věřitele dne 1.8.2017, vyrozumění o popření doručeno dne 10.8.2017, usnesení o schválení oddlužení a zprávy o přezkumu dne 1.9.2017, konec lhůty k podání odporové žaloby dne 30.9.2017.

Insolvenční správce:

a)      V návrhu prvního distribučního schématu ve zprávě pro oddlužení uvede

  • poměr uspokojení všech pohledávek (vč. té popřené) a
  • informaci (komentář), že bude celou splátku připadající na popřenou pohledávku deponovat na podúčtu, a to do vyřešení popřené pohledávky (srov. výše část Deponace rozdělované částky).

b)     (Není-li odporová žaloba podána): postupuje obdobně jako v případě zpětvzetí přihlášky podle 1. b), 1. c).

c)      (Je-li odporová žaloba podána): do skončení odporového sporu postupuje podle prvního distribučního schématu, po právní moci odporového rozhodnutí soudu předloží návrh změny distribučního schématu (variant je mnoho, nebudu je blíže rozvádět, plynou však ze všeho výše řečeného). Bude-li důsledkem rozhodnutí v odporovém sporu potřeba vydání rozhodnutí podle ust. § 178 insolvenčního zákona, předloží insolvenční správce návrh změny distribučního schématu až po právní moci takového rozhodnutí.

3. Náhrada nákladů řízení přiznaná v odporovém sporu vůči dlužníku[1]

Insolvenční správce:

a)      Bezodkladně po právní moci rozhodnutí přiznávajícím věřiteli náhradu nákladů řízení vyzve věřitele k odstranění vad přihlášky – aby pohledávka byla uplatněna na formuláři[2].

b)     Současně na podúčtu z nejbližších splátek nadeponuje takovou částku, aby bylo zajištěno stejné uspokojení na náhradu nákladů řízení jako na ostatní pohledávky – jinak řečeno, provede takové deponování, aby po formální změně distribučního schématu mohla být tato pohledávka věřitele ihned uspokojena stejnou mírou jako ostatní pohledávky podle změněného distribučního schématu.

c)      Provede přezkum této pohledávky a podá zprávu o přezkumu[3] spolu s návrhem změny distribučního schématu, obsahující

  • nový poměr pohledávek (zahrnující i pohledávku na náhradu nákladů řízení) a
  • informaci (komentář), že insolvenční správce vydá částku dosud

i.          (formálně) deponovanou na popřenou a v odporovém řízení určenou pohledávku a

ii.        (neformálně) deponovanou na pohledávku z náhrady nákladů odporového řízení.

Soud takové podání zveřejní vyhláškou.

d)     (Nejsou-li podány námitky): soud zprávu o přezkumu schválí a insolvenční správce deponované částky v první následné (změněné) distribuci vyplatí příslušnému věřiteli.

ZÁVĚREM

Závěrem nezbývá, než odkázat na vše výše řečené – přes rozsah článku si nemohu odpustit nenapsat: na vše výše obecně řečené. Samotného mě napadá násobek rozebraných situací, kdy je třeba měnit distribuční schéma, a způsobů, jak tak lze učinit. Navíc každé pravidlo utvořené pro konkrétní situaci je třeba poměřovat konkrétními okolnostmi daného případu. Jiná bude situace, má-li být deponováno na pohledávku 10,- Kč a jiná, má-li být deponováno na pohledávku 1.000.000,- Kč.

Podstatné však je – a to je třeba míti vždy na paměti:

  • všem věřitelům se zjištěnou pohledávkou se má za dobu oddlužení dostat stejného uspokojení jejich pohledávek (měřeno procentem z jejich pohledávky) a
  • je třeba postupovat v souladu s insolvenčním zákonem (dodržovat příslušné procesní postupy), nepostačí postupovat jen podle logikyselského rozumu, atp.; rozdělování splátek (=peněz) má být předvídatelné – v každý okamžik řízení musí být zřejmé, jak jsou splátky mezi věřitele rozdělovány, event. komu a proč rozdělováno není a za jakých podmínek mu rozdělováno bude.

Úplným závěrem budiž připomenuto, že insolvenční správci mají od 1. 7. 2017 povinnost všechna svá podání v insolvenčním řízení (tedy i zprávu pro oddlužení a návrh změny distribučního schématu) podávat prostřednictvím datové schránky nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem[4], přezkumný list pak na elektronickém formuláři[5].

Poslední poznámka pod čarou

Insolvenční správce má (nejen) při změně distribučního schématu a deponování splátek postupovat odborně, svědomitě, bez zbytečného odkladu a s nejvyšším nasazením; současně nikdy nesmí slevovat z kvality požadavků na něj kladených. Jen tak je možné zajistit hladký a předvídatelný průběh insolvenčního řízení; pouze takovým průběhem pak může být budována důvěra ve spravedlnost insolvenčních řízení.

Delegují-li insolvenční správci některé své činnosti na své spolupracovníky, musí být schopni zajistit srovnatelnou kvalitu plnění delegovaných činností; nejsou-li toho schopni, není možné delegovat.

Současně platí, že jde-li o kvalitu prováděných činností, tak zde není žádné „velké“ nebo „malé“ insolvenční řízení. Ze všech právních zásad jednoznačně vyplývá, že všichni účastníci řízení mají nárok na stejné zacházení.

Až dosud jsem zcela pominul situaci, kdy se „rozchází“ představa věřitele, insolvenčního správce a soudu o výši přihlášené nebo zjištěné pohledávky – tato situace (i když půjde o koruny) oddálí okamžik schválení oddlužení, resp. projednání změny distribučního schématu. Soud nemůže akceptovat chybnou výši pohledávky (mající vliv na všechny věřitele – na celé distribuční schéma); jiná byla situace do 30.6.2017, kdy soud schválil „správné“ distribuční schéma nevázán návrhem insolvenčního správce. Zejména u pochybení s prvním distribučním schématem (při schválení oddlužení) nemůže být jiný následek, než uložení pořádkové pokuty nebo snížení odměny insolvenčního správce pro porušení jeho povinností. Opak by de facto znamenal vyšší odměňování pro insolvenční správce porušujícího své povinnosti a práva dlužníka i věřitelů, neboť oddlužení by trvalo déle.

Věřím, že posledně uvedená situace nikdy nenastane a že tato část mého příspěvku bude v budoucnu podrobena bádání právních archeologů, pátrajících po důvodech jejího zmínění.

Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

přeji hladký a bezproblémový průběh všech insolvenčních řízení.

Tomáš Jirmásek
insolvenční soudce Krajského soudu v Praze


[1]     Podle ust. § 202 odst. 1 i.m. insolvenčního zákona náhrada nákladů řízení přiznaná v odporovém sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle insolvenčního zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

[2]     Podle ust. § 176 odst. 1 i.m. insolvenčního zákona lze přihlášku pohledávky podat pouze na formuláři. Stejné se týká i pohledávek, které se za přihlášené považují – nepovažují se totiž za přezkoumané ani za zjištěné; věřitel takové pohledávky proto musí splnit vše, co věřitel pohledávky, která se přihlašuje.

[3]     Se všemi náležitostmi ust. § 410 insolvenčního zákona.

[4]     § 80a insolvenčního zákona

[5]     § 189 odst. 4 insolvenčního zákona 

Sdílet článek: