Insolvenční tipovačka 2019

Tipněte si co nejpřesněji pořadové číslo posledního insolvenčního návrhu zapsaného v České republice v insolvenčním rejstříku v roce 2019 na celoročních seminářích či KONFERENCI INSOLVENCE 2019 a vyhrajte vstup zdarma na libovolný Seminář s odborníky v roce 2020!

Tipovací lístky obdržíte na Seminářích s odborníky či KONFERENCI INSOLVENCE 2019. Vyplněný tipovací lístek odevzdáte určené osobě rovněž na některém ze Seminářů s odborníky nebo na konferenci. Zaslat ho můžete také naskenovaný e-mailem na adresu: Lenka.Miskarikova@insolvence.as do 31. 10. 2019, 23:59 hodin. Tipovací lístek najdete ZDE

 

Pravidla soutěže „Insolvenční tipovačka“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek soutěže s názvem „Insolvenční tipovačka“ (dále jen „Soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Soutěže (dále jen „Pravidla“).

Organizátor

Organizátorem a pořadatelem Soutěže je společnost Insolvence 2008, a.s. se sídlem Kopečná 231/10, 602 00 Brno, IČ: 27759725, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 5278 (dále jen "Pořadatel").

Cíl a doba trvání soutěže

Cílem Soutěže je co nejpřesnější odhad Účastníka, jaké číslo bude mít poslední insolvenční návrh v roce 2019. Posledním insolvenčním návrhem se rozumí poslední insolvenční návrh v celé České republice podaný k 31. 12. 2019 do 23:59.

Doba trvání soutěže je od 30. 4. 2019 do 31. 10. 2019, 23:59.

Způsob a podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba, která dosáhla 18 let a která splní podmínky účasti v Soutěži. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele.

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

Účastník vyplní Tipovací lístek ručně a čitelně. Tipovacím lístkem je formulář, prostřednictvím kterého účastník tipuje číslo posledního insolvenčního návrhu. Všechna pole Tipovacího lístku jsou povinná. Jednotlivé údaje v Tipovacím lístku budou sloužit k určení vítěze Soutěže. Ručně vyplněný Tipovací lístek se odevzdá určené osobě na některém ze Seminářů s odborníky nebo na KONFERENCI INSOLVENCE 2019. Elektronicky Tipovací lístek účastník zašle naskenovaný na e-mail: Lenka.Miskarikova@insolvence.as. Účastníci mohou odevzdávat své tipovací lístky do 31. 10. 2019, 23:59.

Každý účastník je oprávněn tipovat vícekrát. Své stanovisko nelze účastníkem po odevzdání Tipovacího lístku měnit.

Vyloučení ze soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

Určení výherce, výhra, oznámení o výhře a její předání

Výhrou v soutěži je vstup zdarma na libovolný Seminář s odborníky v roce 2020.

Výhercem v Soutěži se stává účastník soutěže, jehož tip zaznamenaný v řádně a čas podaném Tipovacím lístku se bude nejvíce blížit pořadovému číslu posledního insolvenčního návrhu zapsaného v České republice v insolvenčním rejstříku v roce 2019.

V případě více stejných nejpřesnějších tipů bude výherce určen losováním.

Výherce bude kontaktován Pořadatelem Soutěže nejpozději do 31. 1. 2020 prostřednictvím e-mailu. O předání výher bude výherce informován rovněž prostřednictvím e-mailu.  Pokud výherce výhru odmítne, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který může rozhodnout o jejím případném přidělení dalšímu Soutěžícímu. Na výhru nevzniká žádný právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ni požadovat jiné plnění. Výhra není soudně vymahatelná.

Informace o zpracování osobních údajů

Za účelem vyhodnocení Soutěže, informování výherců o získání a předání výhry, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje výherců, a to jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Informace o zpracování osobních údajů, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na http://www.insolvencnispravce.info/ochrana-osobnich-udaju/.

Další ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže Organizátor vhodným způsobem zveřejní.

Organizátor neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry.  Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

Pravidla jsou veřejně přístupná na internetových stránkách www.insolvencnizona.cz a každý Účastník s nimi vyslovuje bezvýhradný souhlas. Jakákoliv případná změna Pravidel bude zveřejněna na výše uvedených internetových stránkách, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.

V Brně, dne 29. 4. 2019

Tipovací lístek ke stažení najdete ZDE.

Sdílet článek: