Aktuality

Seminář s Ing. Hanou Petříkovou: Účetní a daňová problematika v insolvenčním řízení

Ve dnech 11. 10. 2017 a 18. 10. 2017 se uskutečnily v Brně a Praze semináře s Ing. Hanou Petříkovou, které byly zaměřeny na účetní a daňovou problematiku v insolvenčním řízení. Ing. Petříková je majitelkou účetní kanceláře, která má bohaté zkušenosti se správou účetní a daňové agendy stovek insolvenčních řízení. Na seminářích se zaměřila na teoretickou i na praktickou stránku věci.

V první části semináře se především věnovala teoretické části, kterou účastníci dostali detailně popsanou v tištěných materiálech. Stěžejním tématem zde byla novelizace zákona o dani z příjmu a dani z přidané hodnoty. Pro účely semináře byly především vybrány ty změny, které se z pohledu Ing. Petříkové jeví jako nejdůležitější pro praxi v oblasti insolvenčního řízení a mají nejčastěji dopad na insolvenční řízení. U řady pozměněných paragrafů uváděla názorné příklady ze své praxe. V případe daně z příjmu upozornila účastníky semináře na změny např. u osvobození příjmu z převodu podílu, paušálních výdajů, odpisů nebo u daňového zvýhodnění na děti.  U daně z přidané hodnoty zase např. zmínila definici dopravního prostředku, určení obchodního majetku, manka a škody, atd.

Dalšími teoretickými kapitolami byly Rozšíření trvalého režimu přenesení daňové povinnosti, Podávání daňového přiznání v insolvenci a Vlastnosti daňového dokladu. V krátkosti v prvním bloku semináře připomněla elektronickou evidenci tržeb, která už v současné chvíli běží, čeká se na její další vlnu a za chvíli se bude týkat úplně všech – není zde žádná výjimka ani pro dlužníky v insolvenčním řízení. V závěru se pak zmínila o povinnosti auditu účetních jednotek od 1. ledna 2016.

V druhé části semináře, po krátké přestávce, se věnovala praktickému příkladu, který si pro účastníky připravila a ukázala jim, jak může vypadat výtěžek zpeněžení insolvenčního řízení. Věnovala pozornost rozdílům, které vyvstanou z toho jestli insolvenční řízení je u dlužníka, který má buď účetnictví, nebo účtuje v daňové evidenci, popř. nemá účetnictví vůbec. Celý příklad s nimi prošla, počítala a vysvětlovala.  V příkladu účastníci počítali a přemýšleli co má vliv na daně z příjmu, na DPH, jestli je někde silniční daň, jestli někde může vyplynout daň z nemovitosti a u fyzické osoby insolvenčního dlužníka samozřejmě odvody sociálního a zdravotního pojištění, na které se často zapomíná.

Zaměřila se i na to, jak má vypadat rozvaha, kterou mají insolvenční správci povinně sestavovat na začátku insolvenčního řízení a následně vést účetnictví. Zmínila, kdy insolvenční správci mají či nemají povinnost k auditu, co vše může být předmětem účetní závěrky a co vše by insolvenční správci, popř. jejich účetní, měli vše dělat.

Autor: Ing. Lenka Miškaříková

 Pokud jste seminář nestihli, můžete si audio nahrávku a materiály zakoupit ZDE!

Sdílet článek: